ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 17
ชื่อเรื่อง : ก ข ค ชีวิตของพระเยซู
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้สรุปชีวิตและคำสอนของพระเยซูในรูปแบบของพจนานุกรมแบบง่ายๆ
วิธีการ : การทำพจนานุกรมพระคัมภีร์พระคัมภีร์สำหรับเด็ก
ดำเนินการ

        1.ให้แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน แล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่มสรุปชีวิตและคำสอนของพระเยซูเจ้าจากพระคัมภีร์ โดยนำเสนอตามตัวอักษร ก ข ค ง จ....จนถึง ฉ เช่น
ก หมายถึง ไก่ ที่ขันเวลาที่นักบุญเปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า(มธ 26:34)
ข หมายถึง ของ “ของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด”(มธ 22:21)
ค หมายถึง....
        2.การมอบหมายงาน ครูอาจจะแบ่งให้แต่ละกลุ่มได้ทำกลุ่มละ 6 ตัวอักษร เช่น กลุ่ม 1 ทำ อักษร ก ข ค ง จ โดยให้หาความหมายอักษรละ 3 ตัวอย่าง
        3.ครูอาจจะให้ผู้เรียนได้จัดทำเป็นพจนานุกรมประกอบภาพด้วยก็ได้ เช่น ภาพ ไก่ ภาพซีซ่าร์ ฯลฯ โดยให้ครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า
        4.จากนั้นให้มารวมกันเป็นพจนานุกรมฉบับของนักเรียน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์