ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 16
ชื่อเรื่อง : วิธีการสอนของพระเยซูเจ้า มัทธิว บทที่ 13-18
จุดประสงค์ : กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีที่พระเยซูเจ้าทรงสอนกับผู้ฟังในระดับต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การใช้คำเปรียบเทียบ ผู้เรียนเองก็สามารถใช้วิธีการเล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าให้เพื่อนๆหรือเด็กๆฟังได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการประกาศข่าวดี
วิธีการ : อ่านแล้วสรุป
ดำเนินการ

        1.เริ่มกิจกรรมโดยเชิญผู้เรียนอ่าน มัทธิว บทที่ 13-18 แล้วให้เรียนรู้วิธีการสอนของพระเยซูเจ้า โดยอาจจะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆแล้วมอบหมายให้ศึกษา เช่น กลุ่ม 1 ศึกษาบทที่ 13 กลุ่ม 2 ศึกษาบทที่ 14 กลุ่ม 3 บทที่ 15 ฯลฯ โดยสรุปวิธีการสอนของพระเยซูเจ้าออกเป็นข้อๆ (เช่น ในบทที่ 13 ข้อ 2 ใช้การเลี้ยง ข้อ 5 ใช้การล้างเท้า...)
       2.จากนั้นให้ส่งตัวแทนออกมารายงานถึงวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงใช้กับกลุ่มใหญ่

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์