ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สวดภาวนาแบบสมาธิกิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 8
ชื่อเรื่อง : สวดภาวนาแบบสมาธิ มัทธิว บทที่ 6
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้สวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายโดยใช้วิธีจิตภาวนาเพื่อให้ผู้เรียนสัมผัสความสงบฝ่ายจิตใจ
วิธีการ : ภาวนาแบบจิตภาวนา
ดำเนินการ

        1.ให้ผู้เรียนสองคนสลับกันเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์มัทธิว 6:1-14 ให้ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจน ให้อธิบายอย่างสั้นๆถึงความหมายของคำสอนที่พระเยซูเจ้าต้องการสอนเราในเรื่องของการภาวนา
        2.ให้ผู้เรียนเลือกคำๆที่มีความหมายประทับตนเองสัก คำหนึ่ง หรือวลี หรือประโยคใดประโยคหนึ่ง ให้ท่องคำๆนั้นไว้ในใจ
        3.ให้ผู้เรียนนั่งนิ่งๆ เงียบๆ หลับตา หายใจเข้าออกอย่างช้าๆแล้วให้พูดคำหรือวลีที่ได้เลือกไว้นั้นในใจ โดยให้ครูสอนแนะนำผู้เรียนให้มีจิตที่แน่วแน่อยู่กับคำๆนั้นเท่านั้น อย่าให้ความคิดอื่นๆเข้ามา ถ้ามีความคิดอื่นๆเข้ามา ให้รับรู้แล้ววางไว้ บอกกับจิตของตนเองว่าอย่าเพิ่งเข้ามา ขออยู่กับพระเจ้าก่อน หายใจเข้าออกและภาวนาโดยใช้เวลา 3 นาทีก่อน (ถ้าต่อไปอาจจะใช้เวลาให้นานขึ้น)
        4.เมื่อครบ 3 นาทีแล้วให้ครูคำสอนส่งสัญญาณให้ลืมตาได้ แล้วให้ผู้เรียนได้บอกถึงความรู้สึกในขณะที่ทำจิตภาวนานี้ การสวดภาวนาด้วยวิธีนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอๆ ครูสามารถให้ผู้เรียนปฏิบัติได้บ่อยๆ โดยที่ครูคำสอนจะต้องสร้างบรรยากาศแห่งภาวนาในห้องเรียนของครูให้เหมาะสมด้วย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์