ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

จับคู่บทเทศน์ กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 7
ชื่อเรื่อง : จับคู่บทเทศน์ มัทธิว บทที่ 5
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เล่นเกมจับคู่บทเทศน์ให้ถูกต้อง ตามเนื้อหาของบทเทศน์ในพระคัมภีร์
วิธีการ : เกมจับคู่
ดำเนินการ

    1.ให้ครูเตรียมกิจกรรมนี้โดยเขียนบทเทศน์บนภูเขาเรื่องความสุขแท้จริงทั้งแปดข้อลงในกระดาษโดยแยกออกเป็นสองส่วน ตัวอย่าง ความสุขแท้ข้อที่ 1 เขียนคำว่า “ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข” ไว้ในกระดาษแผ่นหนึ่ง เขียนคำว่า “เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” ไว้อีกแผ่นหนึ่ง ความสุขข้อที่ 2 ก็ทำเช่นเดียวกัน ทำจนข้อที่ 8
    2.ให้เริ่มกิจกรรมนี้โดยให้ผู้เรียนอ่านมัทธิว 5:1-12 ส่วนตัวอย่างเงียบๆ จากนั้นให้ครูอธิบายถึงความหมายของคำเทศน์เรื่องความสุขแท้อย่างกว้างๆ
    3.แล้วแบ่งผู้เรียนออกเป็นทีม ให้คนแรกเลือกความสุขแท้แผ่นใดแผ่นหนึ่งขึ้นมาแสดงให้เพื่อนๆดู แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันค้นหาคำในกระดาษที่เหลือมาเติมให้ตรงกับความหมายของความสุขที่ได้เลือกไว้ในแผ่นแรก ทำให้ครบทั้งแปด เมื่อทีมหนึ่งทำเสร็จก็ให้อีกทีมหนึ่งได้ทำต่อ จับเวลาการทำงานของทุกทีมไว้ ทีมใดทำได้ในเวลาน้อยที่สุดถือว่าทีมนั้นชนะ
4.เมื่อสิ้นเสร็จแล้วให้ครูคำสอนเปิดการอภิปรายถึงความหมายของความสุขแท้โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ใกล้ตัวผู้เรียน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์