ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างกิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 4
ชื่อเรื่อง : ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง มัทธิว บทที่ 3
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และจดจำชีวิตของนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง เพราะนี้เป็นการเริ่นต้นชีวิตการทำงานของพระเยซูหลังจากที่อยู่ในครอบครัวจนถึงอายุ 30 ปี
วิธีการ : ใช้ศิลปะหรือสื่อต่างๆเพื่อนำเสนอเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้า


ดำเนินการ

1.    ให้ผู้เรียนจับกลุ่มกันอ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ 3 แล้วให้สรุปถึงสาระสำคัญของเรื่องที่ได้อ่านไปนั้น
2.    มอบหมายให้แต่กลุ่มได้นำเสนอสาระสำคัญของพระคัมภีร์ที่ได้อ่านในรูปแบบของสื่อที่มองเห็นได้ เป็นการใช้ศิลปะในรูปแบบต่างๆที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในวิชาศิลปะ เช่น การวาด การปั้น การทำโปสเตอร์ การใช้กระบะทราย การพับกระดาษ หุ่น ฯลฯ โดยเน้นถึงรูปร่าง ขนาด สีสัน แนะนำให้ผู้เรียนได้ภาวนาวอนขอพระจิตเพื่อประทานความคิดอ่านและความกล้าแสดงออกเพื่อการทำงานชิ้นนี้รวมกัน
3.    ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ โดยครูคำสอนคอยเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนได้ข้อคำสอนจากการประดิษฐ์นั้นด้วย
4.    ครูคำสอนควรเตรียมอุปกรณ์การทำงานศิลปะไว้ในห้องก่อนล่วงหน้า เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี กาว หนังสือพิมพ์ ดินน้ำมัน ดินสอสี ฯลฯ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์