ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารกิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 5
ชื่อเรื่อง : พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร มัทธิว 4:1-11
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้นำเอาเรื่องการที่พระเยซูเจ้าถูกทดลองมาเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของผู้เรียนเองว่าในแต่ละวันแต่ละนาที เราทุกคนก็ถูกปีศาจทดลองด้วยกันทั้งนั้น แต่เราจะชนะเหมือนพระเยซูเจ้าได้หรือไม่
วิธีการ : แสดงละครจำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นที่ต้องถูกปีศาจทดลองให้กระทำสิ่งที่ไม่ดีงาม

ดำเนินการ

1.    ให้ผู้เรียนอ่านพระคัมภีร์มัทธิว 4:1-11 ดังๆ ให้ช่วยกันสรุปการทดลองของปีศาจออกเป็นข้อๆ แล้วให้ตีความให้เข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การให้เปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปัง หมายถึงการกิน ในสังคมของผู้เรียนมีการทดลองเรื่องการกินอย่างไร ฯลฯ

2.    ให้ผู้เรียนจับกลุ่มกัน เพื่อพูดคุยกันถึงสถานการณ์ใกล้ตัวของผู้เรียนว่ามีอะไรบ้างที่กำลังทดสอบจิตใจของผู้เรียนหรือของเพื่อนๆรุ่นราวคราเดียวกัน โดยให้นึกถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กิจกรรมที่วัยรุ่นกระทำกันในยามว่าง ชีวิตทางสังคม ชีวิตในครอบครัว ฯลฯ

3.    ให้แต่ละกลุ่มเลือกเลือก 3 เหตุการณ์ที่กำลังทดลองหรือประจญผู้เรียนนำมาเสนอเป็นละครจำลองเหตุการณ์ โดยเปรียบเทียบกับการทดลองที่พระเยซูเจ้าได้รับ

4.    หลังจาการแสดงของแต่ละกลุ่มแล้ว ครูคำสอนควรนำการอภิปรายว่าจะแก้ปัญหาหรือหลุดพ้นจากการทดลองนั้นได้อย่างไร

5.    จบการเรียนด้วยการสวดภาวนาของพระพระจากพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนเข้มแข็ง ให้เอาชนะการทดลอง และให้ยึดพระเจ้าไว้ในใจเสมอ เน้นคำภาวนาที่ว่า “โปรดอย่าให้เราแพ้การประจญ แต่ช่วยเราให้พ้นภัย อาแมน”

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์