ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

มีส่วนร่วมในชัยชนะ

🌈พระเจ้าทรงรักพระแม่มารีย์อย่างมาก เหตุเพราะทรงเชื่อฟังและน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าตลอดชีวิต
พระเจ้าจึงทรงรับพระนางมารีย์ให้เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

😇หากเราดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นเครื่องประกันว่าเราจะได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับพระแม่ด้วย
💟ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะให้กับเราเดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (1คร. 15:57)
💟พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าแล้วตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลก เพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก (อฟ. 1:4)
💟ผู้ที่มีมานะอดทนต่อการถูกทดลองย่อมเป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดลองนั้น เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงสัญญาจะประทานให้ผู้ที่รักพระองค์ (ยก. 1:12)
💟ท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้า จงต่อต้านปีศาจ แล้วมันจะหลบหนีไปจากท่าน (ยก. 4:7)
💟จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน (ยก. 4:10)
💟อย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว อย่าด่าตอบผู้ที่ด่าท่าน แต่ตรงกันข้าม จงอวยพรเขา เพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านมาก็เพื่อให้รับพระพร (1ปต. 3:9)
💟พี่น้องทั้งหลาย จงเอาใจใส่กระทำให้การที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกสรรท่านมีความมั่นคง ถ้าท่านปฏิบัติเช่นนี้ท่านจะไม่สะดุดล้มเลย (2ปต. 1:10)
💟ลูกที่รักทั้งหลาย จงอย่าให้ใครชักนำท่านให้หลงผิด ผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรม ดังที่พระองค์ทรงเป็นผู้เที่ยงธรรม (1ยน. 3:7)
💟เพราะทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าชนะโลกแล้ว ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรา (1ยน. 5:4)
💟ใครเล่าชนะโลกได้ ถ้ามิใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า (1ยน. 5:5)
💟ผู้มีหู ก็จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายว่า “ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้เขากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในอุทยานของพระเจ้า” (วว. 2:7)
💟ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้ใดปฏิบัติกิจการของเราจนถึงที่สุด เราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจเหนือนานาชาติ (วว. 2:26)
💟เพราะท่านปฏิบัติตามคำสั่งของเราที่สั่งให้ท่านมีความเพียรทน เราจึงจะรักษาท่านให้พ้นจากเวลาแห่งการทดลอง ซึ่งกำลังจะมาถึงทั่วแผ่นดิน เพื่อทดลองมวลมนุษย์ผู้อาศัยบนแผ่นดิน (วว. 3:10)
💟บรรดาพี่น้องของเราชนะผู้กล่าวหา เดชะพระโลหิตของลูกแกะและอาศัยคำพยานของตน เพราะเขาไม่หวงแหนชีวิตแม้เมื่อเผชิญความตาย (วว. 12:11)
💟ผู้ใดจะต้องถูกจองจำ ก็จะถูกจองจำ ผู้ใดจะต้องถูกฆ่าด้วยดาบ ก็จะถูกฆ่าด้วยดาบดังนั้น บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จึงต้องมีความเพียรทนและมีความเชื่อ (วว. 13:10)
💟ข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิด และเห็นม้าขาวตัวหนึ่ง ผู้ขี่มีชื่อว่า “ผู้ซื่อสัตย์” และ “ผู้เชื่อถือได้” เขาตัดสินและทำสงครามด้วยความยุติธรรม (วว. 19:11)
💟พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากนัยน์ตาของเขา จะไม่มีความตายอีกต่อไป จะไม่มีการคร่ำครวญ การร้องไห้ และความทุกข์อีกต่อไป เพราะโลกเดิมผ่านพ้นไปแล้ว (วว. 21:4)
💟ผู้ใดมีชัยชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา เขาจะเป็นบุตรของเรา (วว. 21:7)
💟จะไม่มีกลางคืนอีกต่อไป เขาเหล่านั้นไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์อีก เพราะพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่องสว่างเหนือเขาทั้งหลาย เขาจะครองราชย์อยู่ตลอดนิรันดร (วว. 22:5)
💟พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราจะมาทันที และจะนำบำเหน็จรางวัลของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนแต่ละคนตามกิจการของเขา (วว. 22:12)

เนื้อหาและบทเรียน