ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การทำงานเป็นทีม
😎การทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการรับฟังและแสดงความคิดเห็น
📜ให้พระวาจาพระเจ้าเสริมกำลังและนำทางเราไปด้วยกัน
💟จง​วางใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​สุดจิต​ใจ อย่า​เชื่อมั่น​เพียง​ความ​รอบรู้​ของ​ตน (สภษ. 3:5)
💟เหล็ก​ลับ​เหล็ก​ให้​คม​ขึ้น​ได้ คน​หนึ่ง​ก็​ช่วย​เพื่อน​ให้​ฉลาด​ขึ้น​ได้​ด้วย (สภษ. 27:17)
💟ต่อจากนั้น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​แต่งตั้ง​ศิษย์​อีก​เจ็ดสิบ​สอง​คน และ​ทรง​ส่ง​เขา​ล่วง​หน้า​พระ​องค์ เป็น​คู่ ๆ ไป​ทุก​ตำบล​ทุก​เมือง​ที่​พระ​องค์​จะ​เสด็จ (ลก. 10:1)
💟“คน​เหล่า​นั้น​ประชุม​กัน​อย่าง​สม่ำเสมอ​เพื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​สอน​ของ​บรรดา​อัคร​สาวก ดำเนิน​ชีวิต​ร่วม​กัน​ฉัน​พี่​น้อง ร่วม”พิธี​บิ​ขนมปัง” และ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา (กจ. 2:42)
💟จงรัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง จง​คิด​ว่า​ผู้อื่น​ดี​กว่า​ตน (รม. 12:10)
💟พวกเรา​ที่​เข้ม​เข็ง​ต้อง​อดทน​ต่อ​ความ​พลาดพลั้ง​ของ​คน​ที่​อ่อน​แอ และ​ไม่​ทำ​ตาม​ใจ​ชอบ​ของ​เรา​เอง (รม. 15:1)
💟พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพ​เจ้า​ใคร่​ขอร้อง​ท่าน​ใน​พระ​นาม​พระ​เยซู​คริสต์​ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา ให้​ท่าน​ปรองดอง​กัน อย่า​แตก​แยก แต่​จง​มี​จิตใจ​และ​ความ​เห็น​ตรง​กัน (1คร. 1:10)
💟ถ้า​ร่างกาย​ทั้งหมด​เป็น​ดวงตา แล้ว​จะ​ได้ยิน​ได้​อย่างไร ถ้า​ร่างกาย​ทั้งหมด​เป็น​หู แล้ว​จะ​ได้​กลิ่น​ได้​อย่างไร (1คร. 12:17)
💟เพราะ​เรา​เป็น​ผู้ร่วมงาน​กับ​พระ​เจ้า ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ไร่นา​ของ​พระ​เจ้า เป็น​อาคาร​ของ​พระ​เจ้า (1 คร. 3:9)
💟จง​แบ่งเบา​ภาระ​ของ​กันและกัน แล้ว​ท่าน​ก็​จะ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​บัญญัติ​ของ​พระ​คริสต​เจ้า​อย่าง​สมบูรณ์ (กท. 6:2)
💟ท่าน​จง​ทำ​ให้​ข้าพ​เจ้า​มี​ความ​ยินดี​อย่าง​เต็มเปี่ยม​โดย​การ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน มี​ความ​รัก​แบบ​เดียวกัน มี​ความ​รู้สึก​นึกคิด​อย่างเดียว​กัน (ฟป. 2:2)
💟ข้าพ​เจ้า​ทำ​ทุกสิ่ง​ได้​ใน​พระ​องค์ ผู้​ประ​ทาน​พละกำลัง​แก่​ข้าพ​เจ้า (ฟป. 4:13)
💟พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​ร่างกาย​ทุก​ส่วน​ประสาน​สัมพันธ์​กัน​อย่าง​สนิท​แน่นแฟ้น ทรง​จัด​ให้​ข้อต่อ​ทุก​ข้อ​เสริม​กำลัง​ให้​แต่ละ​ส่วน​ทำ​หน้าที่​ของ​ตน ร่างกาย​จึง​เจริญ​เติบ​โต​และ​เสริมสร้าง​ตนเอง​อย่าง​สมบูรณ์​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก (อฟ. 4:16)
💟จง​มี​ใจ​โอบอ้อมอารี มี​เมตตา​ต่อ​กัน ให้​อภัย​กัน​ดังที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​แก่​ท่าน ใน​องค์​พระ​คริสต​เจ้า​เถิด (อฟ. 4:32)
💟จง​ถ่ายทอด​สิ่ง​ที่​ท่าน​ได้ยิน​จาก​ข้าพ​เจ้า​โดย​มี​หลาย​คน​เป็น​พยานแก่​คน​ที่​น่า​เชื่อถือ​ซึ่ง​จะ​สอน​คน​อื่น​ต่อไป ได้ (2ทธ. 2:2)
💟แต่​ถ้า​เรา​ดำเนิน​ชีวิต​ใน​ความ​สว่าง ดังที่​พระ​องค์​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​ความ​สว่าง​แล้ว เรา​ทุก​คน​ก็​สนิท​สัมพันธ์​กัน ด้วย และ​พระ​โลหิต​ของ​พระ​เยซู​เจ้า พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ ก็​ชำระ​เรา​ให้​สะอาด​จาก​บาป​ทั้งปวง (1ยน. 1:7)
💟เป็น​หน้าที่​ของ​เรา​ที่​จะ​ต้อนรับ และ​ร่วมงาน​กับ​บุคคล​เหล่า​นี้​ใน​งาน​เผยแผ่​ความ​จริง (3ยน. 1:8)
💟แต่ละ​คน​จง​ใช้​พระ​พร​ที่​ได้​รับ​มา​เพื่อ​รับใช้​กัน ประดุจ​ผู้จัดการ​ที่​ดี​ เพื่อ​แจกจ่าย​พระ​หรรษ​ทาน​หลากหลาย​ของ​พระ​เจ้า (1ปต. 4:10)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์