ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อย่าคร่ำครวญอยู่กับอดีต
🌈 ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดี คือบทเรียน
สิ่งใดดีขอบคุณพระเจ้า ผิดพลาดขอโทษพระองค์ แล้วเริ่มต้นใหม่
🥰ให้พระวาจาพระเจ้านำทางเราเพื่อเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม
💟จงสรรเสริญพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษเถิด และจงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ (อสร. 10:11)
💟ขอ​อย่า​ทรง​ระลึก​ถึง​บาปและ​ความ​ผิด ที่​ข้าพ​เจ้า​ทำ​ไว้​ใน​วัย​เยาว์ โปรด​ทรง​ระลึก​ถึง​ข้าพ​เจ้า​ตาม​ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​องค์ (สดด. 25:7)
💟จงละทิ้งความชั่ว และทำความดีเถิด จงแสวงหาสันติและเดินตามไป (สดด. 34:14)
💟ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​พระ​องค์​ทรง​สร้างใจ​ที่​ใส​สะอาด​ไว้​ใน​ข้าพ​เจ้า โปรด​ทรง​ฟื้นฟู​ดวงจิต​ของ​ข้าพ​เจ้า​ให้​มั่นคง (สดด. 51:10)
💟จงขจัดคำพูดที่ไม่ตรงให้ห่างจากลูก จงละทิ้งวาจาตลบตะแลงให้ไกลจากลูกนัยน์ตาของลูก (สภษ. 4:24)
💟จงมองตรงไป สายตาของลูกจงจ้องมองตรงไปข้างหน้า (สภษ. 4:25)
💟ไม่มีใครจดจำสิ่งต่าง ๆ ในอดีต แม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะถูกลืมจากผู้ที่จะมาใน ภายหลังด้วย (ปญจ. 1:11)
💟อย่าถามว่า “ทำไมเวลาในอดีต จึงดีกว่าเวลาปัจจุบัน” เพราะคำถามนี้ไม่มา จากปรีชาญาณ (ปญจ. 7:10)
💟จงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ละทิ้งบาป จงอธิษฐานภาวนาเฉพาะพระพักตร์พระองค์ จงเลิกทำขัดเคืองพระทัย (บสร. 17:25)
💟ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งผ่านพ้นไปรวดเร็วเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า (บสร. 18:26)
💟พระ​องค์​ตรัส​ว่า​ “อย่า​จดจำ​เหตุ​การณ์​ที่​ผ่าน​ไป​แล้ว อย่า​คิดถึง​เรื่องราว​ใน​อดีต​อีก​ต่อไป”
(อสย. 43:18)
💟แต่​ถ้า​ท่าน​ไม่​ให้​อภัย​ผู้ทำ​ความ​ผิด พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ก็​จะ​ไม่​ประ​ทาน​อภัย​แก่​ท่าน​เช่นเดียวกัน (มธ. 6:15)
💟พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​ว่า “ผู้ใด​ที่​จับ​คันไถ​แล้ว​เหลียว​ดู​ข้างหลัง ผู้​นั้น​ก็​ไม่​เหมาะ​สม​กับ​พระ​อาณา​จักร​ของ​พระ​เจ้า” (ลก. 9:62)
💟เป​โตรก​ล่า​ว​ถ้อยคำ​อีก​มาก อ้อน​วอน และ​ตักเตือน​เขา​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ช่วย​ตน​ให้​รอด​พ้น​จาก​คน​ชั่วร้าย​ใน​ยุค​นี้​เถิด” (กจ. 2:40)
💟ผู้​ที่​มุ่ง​หา​สิริ​รุ่งโรจน์ เกียรติยศ และ​ความ​เป็น​อมตะ โดย​ยืนหยัด​กระทำ​ความ​ดี จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร (รม. 2:7)
💟อย่า​คล้อยตาม​ความ​ประพฤติ​ของ​โลก​นี้ แต่​จง​เปลี่ยนแปลง​ตนเอง​โดย​การ​ฟื้นฟู​ความ​คิด​ขึ้น​ใหม่ เพื่อ​จะ​ได้​รู้จัก​วินิจฉัย​ว่า​สิ่งใด​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า สิ่งใด​ดี และ​สิ่งใด​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​และ​สมบูรณ์​พร้อม (รม. 12:2)
💟ท่าน​ไม่​รู้​หรือว่า คน​ที่​วิ่ง​แข่ง​ใน​สนามกีฬา ทุก​คน​วิ่ง​ก็​จริง แต่​มี​เพียง​คน​เดียว​ที่​ได้​รับ​รางวัล ท่าน​จง​วิ่ง​เช่นนั้น​ด้วย เพื่อ​ชิง​รางวัล​ให้​ได้ (1คร. 9:24)
💟ดังนั้น ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต​เจ้า ผู้​นั้น​ก็​เป็น​สิ่ง​สร้าง​ใหม่ สภาพ​เก่า​ผ่านพ้น​ไป สภาพ​ใหม่​เกิด​ขึ้น​แล้ว (2คร. 5:17)
💟ข้าพ​เจ้า​ถูก​ตรึง​กาง​เขน​กับ​พระ​คริสต​เจ้า​แล้ว ข้าพ​เจ้า​มี​ชีวิต​อยู่ มิใช่​ตัว​ข้าพ​เจ้า​อีก​ต่อไป แต่​พระ​คริสต​เจ้า​ทรง​ดำรง​ชีวิต​อยู่​ใน​ตัว​ข้าพ​เจ้า (กท. 2:20)
💟พวกเรา​ก็​เช่นเดียวกัน เมื่อ​ยัง​เป็น​เด็ก เรา​ก็​เป็น​ทาส​ของ​บรรดา​จิต​ที่​ควบคุม​โลก​นี้​อยู่ แต่​เมื่อ​ถึง​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้ พระ​เจ้า​ทรง​ส่ง​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​ให้​มา​บังเกิด​จาก​หญิง​ผู้​หนึ่ง เกิด​มา​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญญัติ เพื่อ​ทรง​ไถ่​ผู้​ที่อยู่​ใต้​ธรรม​บัญญัติ และ​ทำ​ให้​เรา​ได้​เป็น​บุตร​บุญธรรม (กท. 4:3-5)
💟ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ขจัด​ความ​ขมขื่น ความ​ขุ่นเคือง ความ​โกรธ การ​ขู่​ตะคอก การ​นินทา​ว่า​ร้าย และ​ความ​ไม่​ดี​ไม่​งาม​ทั้ง​หลาย แต่​จง​มี​ใจ​โอบอ้อมอารี มี​เมตตา​ต่อ​กัน ให้​อภัย​กัน​ดังที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​แก่​ท่าน ใน​องค์​พระ​คริสต​เจ้า​เถิด (อฟ. 4:31-32)
💟ใน​อดีต​ท่าน​เคย​เป็น​ความ​มืด แต่​บัดนี้​ท่าน​เป็น​ความ​สว่าง​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​ดำเนิน​ชีวิต​เช่น​บุตร​แห่ง​ความ​สว่าง​เถิด (อฟ. 5:8)
💟ข้าพ​เจ้า​ยัง​ไม่​บรรลุ​เป้าหมาย​หรือยัง​ทำ​ไม่​สำเร็จ ข้าพ​เจ้า​ยัง​มุ่งหน้า​วิ่ง​ต่อไป เพื่อ​จะ​ช่วงชิง​รางวัล​ให้​ได้ ดังที่​พระ​คริสต​เยซู​ทรง​ช่วงชิง​ข้าพ​เจ้า​ไว้​ได้​แล้ว (ฟป. 3:12)
💟พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพ​เจ้า​ไม่​คิด​ว่า ข้าพ​เจ้า​ชนะ​แล้ว ข้าพ​เจ้า​ทำ​เพียง​อย่างเดียว​คือ ลืม​สิ่ง​ที่อยู่​เบื้องหลัง มุ่ง​สู่​เบื้องหน้า​อย่าง​สุดกำลัง (ฟป. 3:13)
💟ข้าพ​เจ้า​กำลัง​วิ่ง​เข้า​สู่​เส้น​ชัย​ไป​หา​รางวัล​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​จาก​สวรรค์​ให้​ข้าพ​เจ้า​เข้า​ไป​รับ​ใน​พระ​คริสต​เยซู (ฟป. 3:14)
💟ดังนั้น เมื่อ​เรา​ก้าวหน้า​ถึง​ที่ใด​แล้ว จง​ก้าวหน้า​ต่อไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน (ฟป. 3:16)
💟ข้าพ​เจ้า​ทำ​ทุกสิ่ง​ได้​ใน​พระ​องค์ ผู้​ประ​ทาน​พละกำลัง​แก่​ข้าพ​เจ้า (ฟป. 4:13)
💟พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​อำนาจ​ความ​มืดมน​และ​ทรง​นำ​เรา​เข้า​ไป​สู่​พระ​อาณา​จักร​ของ​พระ​บุตร​สุดที่รัก​ของ​พระ​องค์ (คส. 1:13)
💟ใน​อดีต เรา​เคย​เป็น​คน​โง่ ไม่​เชื่อฟัง และ​หลงผิด เป็น​ทาส​ของ​กิเลส​ตัณหา​และ​ความ​หลง​ระเริง​ต่าง ๆ ขณะนั้น​เรา​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ชั่วร้าย มี​ความ​อิจฉาริษยา น่า​รังเกียจ​และ​เกลียดชัง​กัน แต่​เมื่อ​พระ​เจ้า​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​เรา​ทรง​แสดง​พระ​ทัย​ดี​และ​ความ​รัก​ต่อ​มนุษย์ พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​รอด​พ้น​มิใช่​เพราะ​กิจการ​ชอบ​ธรรม​ใดๆ ที่​เรา​ทำ แต่​เพราะ​ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​องค์ ทรง​ใช้​น้ำ​ชำระ​เรา​ให้​สะอาด เรา​จึง​เกิด​ใหม่​และ​ได้​รับ​การ​ฟื้นฟู​โดย​พระ​จิต​เจ้า (ทต. 3:3-5)
💟เพื่อให้​เรา​ซึ่ง​หนี​ทุกข์​ภัย มี​กำลังใจ​อย่าง​แรงกล้า​ที่​จะ​ยึดมั่น​ใน​ความ​หวัง​เบื้องหน้า พระ​สัญญา​และ​คำ​ปฏิญาณ​จะ​ไม่​เปลี่ยนแปลง เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​มุสา​ไม่​ได้ (ฮบ. 6:18)
💟ถ้า​เรา​พูด​ว่า เรา​สนิท​สัมพันธ์​กับ​พระ​องค์ แต่​ยัง​ดำเนิน​ชีวิต​อยู่​ใน​ความ​มืด เรา​ก็​กำลัง​พูด​เท็จ เพราะ​เรา​ไม่​ดำเนิน​ชีวิต​อยู่​ใน​ความ​จริง (1ยน. 1:6)
💟พระ​องค์​ทรง​ซื่อสัตย์​และ​ทรง​เที่ยงธรรม ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป พระ​องค์​จะ​ทรง​อภัย​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​สะอาด​จาก​ความ​อธรรม​ทั้งปวง (1ยน. 1:9)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์