ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“ความชื่นชมยินดี”
🌈เดินทางสู่สัปดาห์ที่ 3 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าแล้ว
🤟ขอพระวาจาของพระเจ้า ช่วยเราให้เตรียมตัวต้อนรับพระองค์ด้วย “ความชื่นชมยินดี”
💟พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ชื่นชม ให้​ท่าน​อยู่​อย่าง​มี​ความ​สุข เหมือน​ดังที่​ทรง​ชื่นชม​ให้​บรรพบุรุษ​ของ​ท่าน​อยู่​อย่าง​มี​ความ​สุขมา​แล้ว (ฉธบ. 30:9)
💟ผู้ที่รักพระเจ้าอย่างจริงใจจะชื่นชมยินดี ส่วนผู้ที่ทำบาปและความอธรรมจะสูญหายไปจากทั่วแผ่นดิน (ทบต. 14:7)
💟เขาทำให้แผ่นดินมีสันติสุข ทุกคนในอิสราเอลมีความชื่นชมอย่างยิ่ง (1มคบ. 14:11)
💟ข้าพ​เจ้า​จะ​ชื่นชมยินดี​และ​มี​ความ​สุข​เดชะ​พระ​องค์ ข้า​แต่​พระ​เจ้า​สูงสุด ข้าพ​เจ้า​จะ​ขับร้อง​สรร​เสริญ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ (สดด. 9:2)
💟ข้าพ​เจ้า​ได้​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​แล้ว ใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​จึง​ชื่นชมยินดี ข้าพ​เจ้า​จะ​ร้องเพลง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์ (สดด. 28:7)
💟ข้าพ​เจ้า​จะ​ชื่นชมยินดี​ใน​ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​องค์ เพราะ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ความ​ทุกข์ยาก​ของ​ข้าพ​เจ้า (สดด. 31:7)
💟แต่​ทุก​คน​ที่​แสวงหา​พระ​องค์​จง​ยินดี​และ​ชื่นชม​ใน​พระ​องค์เถิด (สดด. 40:16)
💟เป็น​การ​ดี​และ​น่า​ชื่นชม​อย่างยิ่ง ที่​จะ​อยู่​ร่วม​กันฉัน​พี่​น้อง (สดด. 133:1)
💟ความ​หลอก​ลวง​อยู่​ใน​ใจ​ของ​ผู้​คิด​แผน​การ​ชั่วร้าย ความ​ชื่นชมยินดี​อยู่​ใน​ใจ​ของ​ผู้​แนะนำ​สันติภาพ (สภษ. 12:20)
💟ผู้​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ไถ่​ไว้​แล้ว​จะ​กลับ​มา​ยัง​ศิ​โยน ความ​ยินดี​จะ​อยู่​บน​ศีรษะของ​เขาตลอดไป ความ​ชื่นบาน​และ​ความ​ยินดี​จะ​ติดตาม​เขา ความ​โศกเศร้า​และ​การ​ถอนใจ​จะ​หนี​ไป​จาก​เขา (อสย. 35:10)
💟ท่าน​จะ​มี​ความ​ชื่นชมยินดี​ และ​คน​จำนวน​มาก​จะ​ยินดีที่​เขา​เกิด​มา (ลก. 1:14)
💟จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่าน (ลก. 1:28)
💟จิตใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ชื่นชมยินดี​ใน​พระ​เจ้า พระ​ผู้​กอบกู้​ข้าพ​เจ้า (ลก. 1:47)
💟อย่า​ชื่นชมยินดี​ที่​ปีศาจ​อ่อนน้อม​ต่อ​ท่าน แต่​จง​ชื่นชมยินดี​มาก​กว่า​ที่​ชื่อ​ของ​ท่าน​จารึก​ไว้​ใน​สวรรค์​แล้ว (ลก. 10:20)
💟พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักทางแห่งชีวิต พระองค์จะทรงทำให้ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความยินดีเฉพาะพระพักตร์ (กจ. 2:28)
💟จง​ชื่นชมยินดี​ใน​ความ​หวัง จง​มี​ความ​อดทน​ต่อ​ความ​ทุกข์ยาก จง​พากเพียร​ใน​การ​ภาวนา (รม. 12:12)
💟เพราะ​อาณา​จักร​ของ​พระ​เจ้า​ไม่​ใช่​เรื่อง​การ​กิน​การ​ดื่ม แต่​เป็น​ความ​ชอบ​ธรรม สันติ​และ​ความ​ชื่นชมยินดี​ใน​พระ​จิต​เจ้า (รม. 14:17)
💟พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​ชื่นชม​เถิด จง​ปรับปรุง​ตน​ให้​ดี​พร้อม จง​ให้​กำลังใจ​กัน จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน จง​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​สันติ แล้ว​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รัก​และ​สันติ​จะ​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน (2คร. 13:11)
💟ใน​การ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​ทุก​ครั้ง​ ข้าพ​เจ้า​วอน​ขอ​พระ​พร​เพื่อ​ทุก​ท่านอยู่เสมอ​ด้วย​ความชื่นชม​ (ฟป. 1:4)
💟จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ว่า จง​ชื่นชม​เถิด (ฟป. 4:4)
💟ดังนั้น ท่าน​จง​ชื่นชม แม้ว่า​ใน​เวลา​นี้​ท่าน​ยัง​ต้อง​ทนทุกข์​จาก​การ​ถูก​ทดลอง​ต่าง ๆ ชั่วขณะ​หนึ่ง (1ปต. 1:6)
💟ท่าน​มี​ความ​รัก​ต่อ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ทั้ง ๆ ที่​ยัง​มิได้​เห็น​พระ​องค์ แม้ว่า​ขณะนี้​ท่าน​ยัง​มิได้​เห็น​พระ​องค์ ท่าน​ก็​ยัง​เชื่อ​ใน​พระ​องค์ ท่าน​จึง​ชื่นชมยินดี​สุด​ที่​จะ​พรรณนา (1 ปต. 1:8)
💟จง​ชื่นชม​ใน​การ​ที่​ท่าน​มี​ส่วนร่วม​รับ​ทรมาน​กับ​พระ​คริสต​เจ้า เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​ความ​ชื่นชม​และ​ปลื้ม​ปิติ​ยิ่ง​ขึ้น​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์ (1ปต. 4:13)
💟เรา​จง​ชื่นชม​และ​ร่าเริง​เถิด เรา​จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​องค์ เพราะ​งาน​วิวาห์​มงคล​ของ​ลูก​แกะ มา​ถึง​แล้ว และ​เจ้าสาว​ของ​พระ​องค์​เตรียมพร้อม​แล้ว (วว. 19:7)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์