ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความเมตตากรุณา
เราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าในทุกวัน
เราจึงต้องเมตตาเพื่อนพี่น้องรอบข้างเราด้วย
🎯มารับพระวาจาพระเจ้าไปปฏิบัติกันจ้า
💟เราเป็นพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ (อพย. 34:6)
💟ขอพระเจ้าทรงอวยพรคนที่เมตตาลูกเถิด (นรธ. 2:19)
💟บิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ก็ทรงเมตตาผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น (สดด. 103:13)
💟ผู้ดูหมิ่นเพื่อนบ้านก็ทำบาป ผู้มีเมตตาต่อคนยากจนย่อมเป็นสุข (สภษ. 14:21)
💟ความเมตตากรุณาและความซื่อสัตย์ชดเชยความผิด ผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์ย่อมหลีกหนีความชั่ว (สภษ. 16:6)
💟สิ่งน่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความเมตตากรุณา คนยากจนยังดีกว่าคนมุสา (สภษ. 19:22)
💟ผู้แสวงหาความชอบธรรมและความเมตตากรุณา จะพบชีวิต ความชอบธรรม และเกียรติยศ (สภษ. 21:21)
💟พระเมตตาของพระองค์ยิ่งใหญ่ ความเคร่งครัดของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ตามกิจการของเขา (บสร. 16:12)
💟พระเจ้าทรงคำนึงถึงกิจเมตตาทุก ๆ ครั้ง ทุกคนจะได้รับผลตอบแทนตามกิจการที่เขาได้ทำ (บสร. 16:14)
💟พระองค์ทรงพระเมตตาผู้ยอมรับคำตักเตือนของพระองค์ ทรงพระเมตตาผู้หมั่นปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ (บสร. 18:14)
💟ถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไร (บสร. 28:4)
💟จงตัดสินอย่างยุติธรรม จงแสดงความเมตตากรุณาและเห็นอกเห็นใจกัน (ศคย. 7:9)
💟ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา (มธ. 5:7)
💟ถ้าท่านเข้าใจความหมายของข้อความที่ว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา’ ท่านคงจะไม่กล่าวโทษผู้ไม่มีความผิด (มธ. 12:7)
💟เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ (มธ. 18:33)
💟จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด (ลก. 6:36)
💟ท่านคิดว่าในสามคนนี้ ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้น เขาทูลตอบว่า ‘คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา’ พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด” (ลก. 10:36-37)
💟ส่วนผลของพระจิตเจ้าก็คือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง (กท. 5:22-23)
💟จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน ให้อภัยกันดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสตเจ้าเถิด (อฟ. 4:32)
💟ผู้ใดที่ไม่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ จะถูกพิพากษาโดยปราศจากความเมตตากรุณาเช่นเดียวกัน (ยก. 2:13)
💟ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาจะไม่เกรงกลัวการพิพากษา (ยก. 2:13)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์