ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความไว้วางใจในพระเจ้า
🤔การเปลี่ยนแปลงในชีวิต เกิดกับทุกคน อาจทำให้เกิดความกลัวและกังวลกับสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้???
🥰"ความไว้วางใจในพระเจ้า" จะช่วยเราให้รับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ มารับพระวาจาพระเจ้าไปปฏิบัติกันนะคะ
💟จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้จริง ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ (ฉธบ. 7:9)
💟ท่านจะมีความยินดีในพระผู้ทรงสรรพานุภาพ และจะเงยหน้าขึ้นมองพระเจ้าด้วยความไว้ใจ (โยบ 22:26)
💟ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้เบื้องหน้าข้าพเจ้าเสมอ ถ้ามีพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวา ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว (สดด. 16:8)
💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมความดี ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์โดยไม่หวั่นไหว (สดด. 26:1)
💟ผู้วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมมั่นคงเหมือนภูเขาศิโยน ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นอยู่เป็นนิตย์ (สดด. 125:1)
💟เราคือพระยาห์เวห์ ทุกคนที่ไว้ใจเราจะไม่ต้องอับอาย (อสย. 49:23)
💟ใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวเลย จงเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในเราด้วย (ยน. 14:1)
💟ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอ พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวา ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว (กจ. 2:25)
💟ข้าพเจ้ากำลังทนทุกข์แต่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกอาย เพราะรู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้จนกว่าจะถึงวันนั้นได้ (2ทธ. 1:12)
💟เราร่วมเป็นร่วมตายกับพระคริสตเจ้าอยู่แล้ว หากเราจะยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ตั้งแต่ต้นให้มั่นคงจนถึงที่สุด (ฮบ. 3:14)
💟เราจงยึดมั่นโดยไม่หวั่นไหวในการประกาศความหวังที่เรามีอยู่ เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์ (ฮบ. 10:23)
💟ดังนั้น จงอย่าทิ้งความไว้วางใจ ซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ (ฮบ. 10:35)
💟ท่านต้องมีความพากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำเหน็จตามพระสัญญา (ฮบ. 10:36)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์