ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เป็นคนเจ้าอารมณ์ทำไงดี!!!

เป็นคนเจ้าอารมณ์ทำไงดี!!!
🥰พระวาจาพระเจ้ามีคำตอบให้จ้า.....
💟"ผู้ระงับความโกรธได้ย่อมมีความเข้าใจลึกซึ้ง แต่ผู้โกรธง่ายย่อมแสดงความโง่เขลา" (สภษ. 14:29)
💟“ส่วนผลของพระจิตเจ้าก็คือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง” (กท. 5:22)
💟“แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก อย่าให้โอกาสแก่มาร” (อฟ. 4:26-27)
💟“ทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่จะพูด และช้าที่จะโกรธ คนที่โกรธย่อมไม่ปฏิบัติตนชอบธรรมตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (ยก. 1:19-20)

เนื้อหาและบทเรียน