ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อ่านพระคัมภีร์ดีอย่างไร??? ทำไมต้องอ่าน???
📜อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า
👍เชิญชวนอ่านพระคัมภีร์
😊มาอ่านพระวาจาของพระเจ้ากัน
🤔อ่านพระคัมภีร์ดีอย่างไร??? ทำไมต้องอ่าน???
🥰พระวาจาพระเจ้ามีคำตอบให้จ้า
💟“จงมีหนังสือธรรมบัญญัตินี้ติดอยู่กับริมฝีปากของท่านเสมอ และจงไตร่ตรองถึงทุกเช้าค่ำ เมื่อท่านปฏิบัติตามที่มีบันทึกไว้ในธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน การกระทำของท่านจะเจริญรุ่งเรือง ท่านจะประสบความสำเร็จ” (โยชูวา 1:8)
💟“พระวาจาของพระองค์เป็นโคมส่องทางของข้าพเจ้า เป็นแสงสว่างส่องทางเดินให้ข้าพเจ้า” (สดุดี 119:105)
💟“การเปิดเผยของพระวาจาให้ความสว่าง ประทานปัญญาแก่ผู้รู้น้อย” (สดุดี 119:130)
💟“มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4)
💟“ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย” (มัทธิว 24:35)
💟“โปรดบันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริง พระวาจาของพระองค์คือความจริง” (ยอห์น 17:17)
💟“ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์ เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16)
💟“พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้” (ฮีบรู 4:12)

เนื้อหาและบทเรียน