ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

70. โดนล้อเลียนพระวาจาคือยาวิเศษ 70.  โดนล้อเลียน
ถาม :
เพื่อนที่ทำงานรู้ว่ามาเป็นคาทอลิกจึงชอบมาล้อเลียน ทำอย่างไรดี
ตอบ : รักเพื่อนให้มากขึ้น
            1. “จงดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า” (เอเฟซัส 5:2)
           2. “ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่วิวาทกัน แต่จะต้องอ่อนโยนต่อทุกคน รู้จักสอนและอดทน เขาจะต้องอบรมสั่งสอนผู้ที่ขัดแย้งด้วยความอ่อนหวาน โดยหวังว่า พระเจ้าจะทรงดลให้ผู้ขัดแย้งนั้นกลับใจรับรู้ความจริง”(2 ทิโมธี 2:24-25)
          3. “พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ท่านทำความดีปิดปากคนโง่เขลามิให้พูดไรสาระ จงประพฤติตนดุจคนอิสระ อย่าใช้อิสรภาพเป็นข้ออ้างเพื่อปิดบังความชั่ว แต่จงประพฤติดุจผู้รับใช้ของพระเจ้า จงให้เกียรติทุกคน จงรักพี่น้องผู้มีความเชื่อ จงเคารพยำเกรงพระเจ้า จงถวายพระเกียรติแด่พระจักรพรรดิ(1 เปโตร 2:15-17)
          4. “ท่านจะพูดเรื่องใดหรือทำกิจการใด ก็จงพูดจงทำในพระนามของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์เถิด” (โคโลสี 3:17)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์