ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 40.  เงินพระวาจาคือยาวิเศษ 40.  เงิน
ถาม : เรียนจบแล้ว กำลังจะทำงาน ห่วงเรื่องเงินๆทองๆ ยิ่งยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีกังวลใจจังเลย
ตอบ : ดีที่รู้จักคิด...เศรษฐกิจต้องพอเพียง ความเชื่อศรัทธาต้องเพิ่มขึ้น
          1. “พระเจ้าของข้าพเจ้าจะตอบแทนโดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอยางสมศักดิ์ศรีกับความมั่งคั่งของพระองค์ในพระคริสตเยซู”(ฟิลิปปี 4:19)
2. “พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด”(สดุดี 23:1)
3. “สิงห์หนุ่มอาจขาดอาหารและหิวโหย แต่ผู้แสวงหาพระยาห์เวห์ย่อมไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลย”(สดุดี 34:10)
4. “พระองค์ทรงมอบพระบุตรเพื่อทุกคน แล้วพระองค์จะไม่ประทานทุกสิ่งให้เราพร้อมกับองค์พระบุตรหรือ”(โรม 8:32)
5. “พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ”(2 โครินธ์ 9:8)
6. “พระองค์ประทานน้ำให้ผู้หิวกระหายดื่ม ประทานอาหารดีๆให้ผู้หิวโหยกินจนอิ่ม”(สดุดี 107:9)
7. “ข้าพเจ้าเคยเป็นหนุ่ม บัดนี้ชราแล้ว ยังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมคนใดถูกทอดทิ้ง หรือลูกหลานของเขาต้องขอข้าวใครกิน”(สดุดี 37:25)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์