ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 39.  ปัญหาครอบครัวพระวาจาคือยาวิเศษ 39.  ปัญหาครอบครัว
ถาม : พยายามทำหน้าที่อย่างดีแล้ว แต่ดูเหมือนว่ายังไม่เป็นที่พอใจของบางคน วางตัวยากจริง ๆ ทำอย่างไรดี
ตอบ : มองกางเขนไว้...ชีวิตของพระเยซูคือคำตอบสุดท้าย
          1. “ท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักแบบเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกัน...อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด”(ฟิลิปปี 2:2,4-5)

2. “เมื่อเขาดูหมิ่นพระองค์ พระองค์ก็มิได้ทรงโต้ตอบ เมื่อทรงรับทรมาน พระองค์มิได้ทรงข่มขู่จะแก้แค้น แต่ทรงมอบพระองค์ไว้แต่พระผู้พิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม”(1 เปโตร 2:23)
3. “ผู้ที่รับทรมานเพราะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงทำความดีต่อไปและจงมอบชีวิตของตนไว้ในพระหัตถ์ของพระผู้สร้างผู้ทรงความซื่อสัตย์”(1 เปโตร 4:19)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์