ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

37. การแต่งงานพระวาจาคือยาวิเศษ 37.  การแต่งงาน
ถาม : เพื่อนบอกว่าเขาแต่งงานเล่นๆ อย่างนี้มีด้วยหรือครับ
ตอบ : คิดได้อย่างไร...ชาวคริสต์ถือว่าการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่มาก ต้องทำให้ดีที่สุด...คิดใหม่ซะ
1.“บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระเจ้า”(สุภาษิต 18:22)
2.“ท่านไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือว่า เมื่อแรกนั้นพระผู้สร้างทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง และตรัสว่าดังนี้ ‘ชายจะละบิดามารดาไปสนิทอยู่กับภรรยาของตนและชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน’ ดังนั้น เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน ฉะนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าได้แยกเลย”(มัทธิว 19:4-6)
3.“เราเกลียดชังการหย่าร้าง และการที่ใครกระทำทารุณต่อภรรยาของตน”(มาลาคี 2:16)
4.“ข้าพเจ้าขอสั่งคนที่แต่งงานแล้ว คำสั่งนี้มิใช่เป็นคำสั่งของข้าพเจ้า แต่เป็นพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ภรรยาอย่าแยกจากสามี”(1 โครินธ์ 7:10-11)
5.“จงให้การสมรสเป็นที่นับถือจากทุกคน สามีภรรยาจงซื่อสัตย์ต่อกัน เพราะพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษผู้ผิดประเวณีและผู้เป็นชู้”(ฮีบรู 13:4)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์