ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 32.  การตอบแทนความรักของพระเจ้า
ถาม
: รู้สึกว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดจะตอบแทนคุณพระเจ้าได้อย่างไร
ตอบ : พระเจ้าทรงช่วยเหลือท่าน เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
          1. “ข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอดพ้น และเรียกขานพระนามพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พระยาห์เวห์ ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์”(สดุดี 116:13-14)
2. “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก”(มัทธิว 22:37-38)
3. “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้ว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”(มัทธิว 28:19-20)
4. “ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบฉบับของพระเจ้า ประดุจบุตรสุดที่รักของพระองค์ จงดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเราเป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า”(เอเฟซัส 5:1-2)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์