ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 31.  รักพระเจ้าแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ถาม : ถ้าตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้ว จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง
ตอบ : รักแล้วไม่ต้องรอ...ทำตามพระประสงค์ของพระองค์เลยทันที
         1. “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา”(ยอห์น 14:15)
         2. “พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า ‘ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเรา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”(ยอห์น 14:23)
3. “บัดนี้ ชาวอิสราเอลทั้งหลายเอ๋ย พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์สิ่งใดจากท่านเล่า พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านยำเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านให้เดินตามทุกวิถีทางของพระองค์ ให้รักและรับใช้พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านสุดจิตใจและสุดวิญญาณ ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระยาห์เวห์ และข้อกำหนดที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ เพื่อความดีของท่าน”(เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-13)
4. “ซามูเอลกล่าวว่า ‘พระยาห์เวห์ทรงต้องการเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆเท่ากับที่ทรงต้องการให้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ฟังเถิด การเชื่อฟังย่อมดีกว่าการถวายบูชา การอ่อนน้อมย่อมดีกว่าไขมันแกะ”(1 ซามูเอล 15:22)
5. “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า”(มีคาร์ 6:8)
6. “พี่น้อง เพราะเห็นแก่พระกรุณาธิคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าอ้อนวอนท่านทั้งหลายให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พอพระทัยแด่พระจ้า นี่เป็นคารวกิจด้วยจิตใจของท่าน”(โรม 12:1)
7. “เรารู้จักความรักจากการที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน”(1 ยอห์น 3:16)
8. “พระเยซูตรัส..ท่านรักเราไหม...จงดูแลลูกแกะของเราเถิด”(ยอห์น 21:16)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์