ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การเก็บและการใช้พระคัมภีร์
ประสบการณ์
            เราคาทอลิกมักจะสอนว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระวาจาของพระเจ้า แต่ในการปฏิบัติ เรามักจะพบเห็นเสมอๆว่าพระคัมภีร์ของเราถูกวางไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม บางครั้งเราโยนหรือกระทำในกิริยาอาการที่ไม่ได้แสดงออกให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์
แนวความคิด
           คนไทยเราเคารพหนังสือ ในพิธีไหว้ครูเรามีการเสกหนังสือเรียน เราไม่นั่งทับหนังสือ หรือเหยียบหนังสือ ดังนั้นถ้าหนังสือที่ให้ความรู้ทางโลกยังได้รับความเคารพมากเช่นนี้ พระคัมภีร์ควรได้รับการเคารพมากกว่าสักเท่าใด

วิธีการ
•ผู้นำเตือนใจสมาชิกบ่อยๆ ให้แสดงความเคารพ โดยการจัดวางพระคัมภีร์ในที่ที่เหมาะสม ให้หาปกมาหุ้มพระคัมภีร์ การส่งพระคัมภีร์ด้วยความเคารพ
•ให้มีการกราบพระคัมภีร์ทั้งก่อนและหลังการอ่านพระคัมภีร์
•ทำให้เป็นนิสัย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์