ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตมิสซังราชบุรี

คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรม

คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธ์
รองหัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรม
โครงการยุวธรรมทูต

คุณครูศิริลักษณ์  เบญจภุมริน
งบประมาณ/โครงการ
โครงการพระคัมภีร์

คุณครูภูวดล  กลิ่นสวัสดิ์
สื่อ-นวัตกรรม-ห้องสมุด
โครงการคำสอนออนไลน์

 
คุณครูกฤติยา อุตสาหะ
โครงการครูคำสอน-ครูคาทอลิก
โครงการคำสอนผู้ไหญ่
โครงการอบรมพัฒนาฆราวาส


คุณครูสุพรรณิการ์  จุงใจ

เลขานุการ
-ธุรการ

งานบริการ/ศาสนภัณฑ์
ช่วยงานโครงการพระคัมภีร์

คุณครูอันธิกา  เบญจกุล
โครงการคำสอนเด็ก
โครงการอบรมนักเรียนคาทอลิก

ช่วยงานยุวธรรมทูต

คุณครูณัฐกานต์ ศรีพุก
ช่วยงานฝ่ายสำนักงานสังฆมณฑล


เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์