ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บุคลากร / เจ้าหน้าที่    อดีต - ปัจจุบัน

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์คำสอน


คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ ปี 1976/2519 - 1992/2535

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ปี 1993/2536 - 2007/2550

คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร ปี 2008/2551 - 2018/2561

คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี  ปี 2019/2562 - 2021/2564

คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ปี 2022/2565 - ปัจจุบัน

รายชื่อบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรมคาทอลิกเขตมิสซังราชบุรี
ตั้งแต่ปี 1976 / 2519 - ปัจจุบัน

ปี 1976 / 2519 - 1986 / 2529 

1.ซิสเตอร์บุญญา อุ่นจตุรพร ( คณะผู้รับใช้ )
2.คุณประนอม เต้าล้ม
3.คุณมาลี วงศ์ขจรกรกิจ
4.คุณสุณี อนันตชาติ
5.คุณราตรี ช้อยเครือ
6.คุณสุภานีย์ พรกุลวิไล
7.คุณวิโรจน์ พรกุลวิไล

ปี 1987 / 2530 - 1996 / 2539
1.คุณราตรี ช้อยเครือ
2.คุณสุภานีย์ พรกุลวิไล
3.คุณวิโรจน์ พรกุลวิไล
4.คุณสมศักดิ์ รวมอร่าม
5.คุณกฤษฎาชันย์ ไชยเจริญ
6.คุณอรนุช ถนอมชาติ
7.คุณวารีรัตน์ คุ้มภัย
8.คุณสุรสิทธิ์ จิตต์อุทัศน์ 
9.คุณพัชราภรณ์ คุ้มภัย
10.คุณกิ่งกาญจน์ วารีชล
11.คุณกิตฟ้า ว่องประชานุกูล
12.คุณชูชีพ ศรีวงษา
13.บร.สมควร หมายแม้น
14.บร.รัตนศักดิ์ กิจสกุล 
15.คุณจริยา ไวอาษา
16.คุณขนิษฐา ฉัตรบรรยงค์
17.คุณสมใจ เซี๊ยะเม้ง


ปี 1997 / 2540 - 2007/2550
1.คุณราตรี ช้อยเครือ
2.คุณอรนุช ถนอมชาติ
3.บร.รัตนศักดิ์ กิจสกุล
4.คุณสมใจ เซี๊ยะเม้ง
5.คุณหทัยรัตน์ ยิ้มสุวรรณ
6.คุณประยุทธ กังก๋ง
7.คุณดารารัตน์ แซ่เจ็ง
8.คุณศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
9.คุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ 
10.คุณกฤติยา  อุตสาหะ
11.คุณสุพรรณิการ์  จุงใจ

ปี 2007 / 2550 - 2017/2560
1.คุณราตรี ช้อยเครือ
2.คุณหทัยรัตน์ ยิ้มสุวรรณ
3.คุณดารารัตน์ แซ่เจ็ง
4.คุณศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
5.คุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ 
6.คุณกฤติยา  อุตสาหะ
7.คุณสุพรรณิการ์  จุงใจ
8.คุณสุชัณษา  รักยินดี
9.คุณณัฐกานต์ ศรีพุก
10.คุณรพีพร  ระดมกิจ
11.คุณเชษฐ์สุดา(ชลธิชา) กิจเต่ง

ปี 2017 / 2560 - ปัจจุบัน
1.คุณราตรี ช้อยเครือ
2.คุณศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
3.คุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ 
4.คุณกฤติยา  อุตสาหะ
5.คุณสุพรรณิการ์  จุงใจ
6.คุณณัฐกานต์ ศรีพุก
7.คุณอันธิกา  เบญจกุล


ปัจจุบันศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
มีคุณพ่อ 2 ท่าน
เจ้าหน้าที่ประจำ 5 ท่าน


เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์