ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ
วันทาท่านผู้พิทักษ์ปกป้ององค์พระผู้ไถ่
ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
พระเจ้าทรงมอบพระบุตรของพระองค์ไว้กับท่าน
พระแม่มารีย์ทรงมอบความไว้วางใจในท่าน
พระคริสตเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์มาประทับอยู่กับท่าน.

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ
โปรดแสดงตนเป็นบิดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
และโปรดนำทางชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดวอนขอพระหรรษทาน พระเมตตากรุณา
และความกล้าหาญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
อีกทั้งโปรดป้องกันข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้พ้นจากภยันตรายทุกประการด้วยเทอญ. อาแมน.


บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

เนื้อหาและบทเรียน