ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

           ตามปกติเวลาเราคาทอลิก สวดสายประคำ เรารำพึงชีวิตของพระเยซูเจ้า และแม่พระ โดยมีข้อรำพึง 4 หัวข้อ คือ พระธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี พระมหาทรมาน สิริมงคล และธรรมลำลึกแห่งแสงสว่าง ที่พระศาสนจักรรับรอง

          ใน ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021 ) ผมได้ค้นคว้าการสวดสายประคำกับนักบุญโยเซฟ (Rosary of Saint Joseph) ทำให้พบธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี เป็นข้อรำพึงเกี่ยวกับบทบาทชีวิตของนักบุญโยเซฟ เราสามารถนำมาสวดสายประคำ .ในโอกาสพิเศษนี้ แม้มิได้รับการรับรองเป็นทางการ แต่มีบันทึกในพระวรสาร จึงสามารถนำมาไตร่ตรอง และประยุกต์กับชีวิตปัจจุบันได้

การหมั้นกับพระนางมารีย์
     “เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ” (มธ 1:18 ก) เป็นการเริ่มความรักความสัมพันธ์กันมิใช่ฝ่ายร่างกาย แต่ฝ่ายจิตวิญญาณ อาศัยการเสนอวิงวอนของนักบุญโยเซฟ ขอให้เราเข้าใจความหมายแท้ของความรักในครอบครัวของเรา

ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่โยเซฟ
      “แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรม ไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เข้าฝัน กล่าวว่า โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้น มาจากพระจิตเจ้า” (มธ 1:18ข – 20)

การบังเกิด และการตั้งชื่อพระเยซู
    “นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป… เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้” (มธ.1:21,24)

การหนีไปประเทศอียิปต์
     “เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ กล่าวว่า “จงลุกขึ้นพาพระกุมาร และพระมารดาหนีไปอียิปต์ เพราะกษัตริเฮโรดกำลังสืบหาพระกุมาร เพื่อจะประหารชีวิต” (มธ 2:13)

ชีวิตซ่อนเร้นที่นาซาเร็ธ
      “หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในประเทศอียิปต์กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมาร ตายแล้ว… เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อ นาซาเร็ธ” ( 2:19-20,22-23)

         ในพระวรสารนักบุญลูกา ยังมีเรื่องการถวายพระกุมารในพระวิหาร (ลก 2:22-35) และการพบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร (ลก 2: 41 – 50) แต่เนื่องจากเนื้อที่จำกัด…จึงได้แค่นี้ ผมหวังว่าท่านจะรักนักบุญโยเซฟมากยิ่งขึ้นนะครับ

เนื้อหาและบทเรียน