พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาพฤดูร้อน 2016

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 2107

พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาพฤดูร้อน 2016
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาพฤดูร้อน 2016
      วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2016 เวลา 09.30 น. คุณพ่อไพยง  มนิราช อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์โอกาสปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก จ.ราชบุรี

        ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2016 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 45  โดยใช้ชื่อค่ายว่า “บิดาผู้ใจดี” และ มีคำขวัญซึ่งนำมาจากพระวรสารของนักบุญลูกาบทที่ 6  ข้อที่ 36 ว่า “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดา” สอดคล้องกับนโยบายของพระศาสนจักรฯ     ซึ่งได้กำหนดให้ ปี ค.ศ.2016 เป็น “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม”

    ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนปีนี้ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 เมษายนและดำเนินจนมาถึงวันนี้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์
    มีเด็ก ๆ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 153 คน เป็นนักเรียนชาย 84 คน นักเรียนหญิง 69 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากวัดในเขตสังฆมณฑลราชบุรี และบางส่วนมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
    
การจัดอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ มีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการและประธานค่าย ร่วมกับคณะครูจำนวน 35 ท่าน  ประกอบด้วย
    - คุณพ่อจากบ้านเณรเล็กราชบุรี 1 ท่าน คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์
    - ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 1 ท่าน
    - ซิสเตอร์คณะคามิลเลียน   2  ท่าน
    - มาเซอร์คณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร  4 ท่าน
    - สามเณรใหญ่คณะลาซาล   2 ท่าน
    - มาสเตอร์จากสามเณราลัยแม่พระนิรมล 1 ท่าน
    - ผู้ฝึกหัดจากสถาบันพระราชินีมาเรียผู้นิรมล  2  ท่าน
    - คุณครูจากวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี  11  ท่าน
    - คุณครูจากสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี  3  ท่าน
    - เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี  1 ท่าน
    - อาสาสมัครจากคณะกรรมการเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี  1 ท่าน
    - เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี  7 ท่าน


    สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ จำนวน 9 ห้องเรียน ได้แก่
• ระดับศีลล้างบาป         จำนวน      3 ห้องเรียน
• ระดับศีลมหาสนิท         จำนวน     3 ห้องเรียน
• ระดับศีลกำลัง         จำนวน    2 ห้องเรียน
• ระดับคำสอนคริสตชน    จำนวน      1 ห้องเรียน

           บรรดาคณะครูทุกคนได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการให้การอบรม จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี เป็นต้น ในเรื่องการปฏิบัติกิจเมตตาฝ่ายกายและกิจเมตตาฝ่ายจิต เพื่อให้พวกเด็ก ๆ ได้สัมผัสกับความรักและพระเมตตาของพระเจ้า เพื่อจะได้ส่งต่อความรักของ "พระบิดาผู้ใจดี" ไปสู่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคม และในปีมีเด็กที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จำนวน 52 คน  แบ่งเป็น
- ศีลล้างบาป         จำนวน       3      คน        
- ศีลมหาสนิทครั้งแรก         จำนวน     22      คน
- ศีลกำลัง             จำนวน     17      คน
- รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป     จำนวน      4      คน
- มาสมทบเพื่อรับศีลกำลัง จากวัดเพลง  2 คนและโรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา 2 คน
- มาสมทบรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป จากโรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา 2 คน

             ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทำให้ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสำเร็จลงด้วยดี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725