แนะนำ : บทเรียนพระคัมภีร์ ป.1-ป.6

หมวดหลัก: News
posted by: แผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ฮิต: 2357

แนะนำ : บทเรียนพระคัมภีร์ ป.1-ป.6
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล ได้จัดทำหนังสือ สำหรับนักเรียนคาทอลิกและผู้สนใจ สำหรับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ราคาเล่มละ 50 บาท และปนะถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ราคาเล่มละ 60 บาท สนใจติดต่อศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ โทร.0-2429-0443

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725