แนะนำ : หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

หมวดหลัก: News
posted by: http://www.thaicatechesis.com/
ฮิต: 1857

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัยแนะนำ : หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย
      ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน  และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน

       หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ต่อผู้อื่นต่อไป
(ราคาเล่มละ 60 บาท)  ใบสั่งซื้อหนังสือ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725