คู่มือยุวธรรมทูตประจำปี 2013

หมวดหลัก: News
posted by: www.pmsthailand.com
ฮิต: 2961

คู่มือยุวธรรมทูตประจำปี 2013 คู่มือยุวธรรมทูตประจำปี 2013 นี้ ใช้หัวข้อ 12 อัครสาวกแบบอย่างแห่งความเชื่อของยุวธรรมทูต” ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงวางไว้ให้กับบรรดาอัครสาวกของพระองค์

           สำนักงานองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS)ประเทศไทย  ได้จัดทำเพื่อช่วยผู้ให้การอบรมประจำสังฆมณฑลต่าง ๆ ได้นำไปฝึกอบรมให้กับสมาชิกยุวธรรมทูตของตนเอง

           บทเรียนมีทั้งหมด 12 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนนั้นเป็นการบูรณาการวิธีการฝึกอบรมของยุวธรรมทูตที่ประกอบด้วย 4 ภาคส่วนด้วยกัน คือ คำสอนธรรมทูต ชีวิตจิตธรรมทูต ธรรมทูตรับใช้ และธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน  ::::: Download :::::  จำหน่ายราคาเล่มละ 30 บาท

คำสอนธรรมทูต คือ การให้สมาชิกยุวธรรมทูตได้เรียรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธรรมทูตตัวน้อย ๆ ของพระเจ้า ซึ่งเนื้อหานำมาจากพระคัมภีร์ ประวัตินักบุญ คำสอนของพระศาสนจักรธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ชีวิตจิตธรรมทูต คือ การให้สมาชิกยุวธรรมทูตได้ปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธา อาจจะเป็นการสวดภาวนาในรูปแบบต่าง ๆ การรำพึงพระวาจา การแบ่งปันพระวาจา ฯลฯ

ธรรมทูตรับใช้ คือ การมอบหมายงานให้ยุวธรรมทูตได้ออกไปกระทำจริง ๆ อาจจะเป็นกิจเมตตาต่าง ๆ การประกาศข่าวดีโดยการบอกเล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าให้เพื่อน ๆ ฟัง ชักชวนเพื่อนให้กระทำความดี ฯลฯ

ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน คือ กิจกรรมที่ทำให้สมาชิกยุวธรรมทูตในกลุ่มต่าง ๆ มีความรัก ความสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องกันตามคำสอน ของพระเยซูเจ้า เช่น การเล่มเกม การร้องเพลง การสังสรรค์ ฯลฯ

           การฝึกอบรมเด็กตั้งแต่ยังวัยเยาว์เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าวัดใด  โรงเรียนใด ขาดกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ วัดนั้น โรงเรียนนั้นก็จะขาดชีวิตชีวา และขาดผู้สืบทอดงานของเรา

“ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเรา ก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้น แต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่ง เรามาด้วย” (มาระโก 9:37)

            ขอพระกุมารเยซูประทานพระพรอันอุดม จะทำอะไรขอให้ทำโดย...... “อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า” แล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริง

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) ประเทศไทย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725