พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (verbum Domini)

หมวดหลัก: News
ฮิต: 2430
พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (verbum Domini)พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (verbum Domini)
         พระสมณลิขิตเตือน หลังสมัชชาพระสังฆราชของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน  ปี ค.ศ.2010 ซึ่งตรัสถึงเรื่องพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  แบ่งเป็น 3 ภาคใหญ่ คือ พระวาจาของพระเจ้า  พระวาจาในพระศาสนจักรและพระวาจาสำหรับโลก แปลเป็นภาษาไทยจากต้นฉบับภาษาละติน ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยคุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส
จัดพิมพ์โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ราคาเล่มละ 150  บาท

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725