ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คำสอน 5 นาที เล่มที่ 4คำสอน 5 นาที เล่มที่ 4
          รวบรวมบทความที่มีคุณค่าต่องานคำสอนในประเทศไทย  จากหนังสือพิมพ์อุดมสารระหว่างปี ค.ศ.2007-2009  ในคอลัมน์ "คำสอน 5 นาที"  ซึ่งเขียนโดย พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์  เป็นบทความคำสอนด้านสังคม  พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน  สาระคำสอนและแนวทางพัมนางานคำสอน โดยเน้นที่ครูคำสอน 
จัดพิมพ์โดย  สำนักมิสซังเชียงใหม่
ราคาเล่มละ 50 บาท

เนื้อหาและบทเรียน