นักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

posted by: Administrator
ฮิต: 10938

นักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร (ศตวรรษที่ 1)นักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร
(ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง  18 ตุลาคม

            ลูกา เกิดที่เมืองอันทิโอก ประเทศซีเรีย ท่านเป็นชาวกรีกโดยกำเนิด มีอาชีพเป็นแพทย์และยังมีความสามารถพิเศษทางจิตรกรรมอีกด้วย

     ลูกา เป็นหนึ่งในบรรดาผู้กลับใจเป็นคริสตชนรุ่นแรก และต่อมาได้เป็นเพื่อนร่วมทางของนักบุญเปาโล ในการประกาศพระคริสตศาสนา ร่วมทุกข์ร่วมสุขในที่ต่างๆ ท่านได้อยู่ขณะที่เขาจำคุกนักบุญเปาโลที่ซีซาเรียและกรุงโรม ท่านเป็นผู้นิพนธ "์พระวรสาร " ฉบับที่สาม ซึ่งเขียนขึ้นในราวปี ค.ศ. 63 ทั้งยังเป็นผู้เขียน " กิจกรรมของอัครสาวก " ด้วย

     เขานิยมเขียนรูปท่านคู่กับวัว คือวัวเป็นสัตว์ที่เขาฆ่าเป็นยัญบูชาแด่พระเป็นเจ้า เพราะท่านเริ่มในพระวรสารด้วยประวัติของมหาสมณะศาคาริยาห์ ท่านได้พูดถึงตวามเป็นสงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้า กิจการอันมหัศจรรย์ต่างๆที่พระเป็นเจ้าโปรดบันดาลในระยะเริ่มตั้งพระศาสนจักร เล่าถึงกิจการและเรื่องอัศจรรย์ของท่านนักบุญเปาโล เท่าที่พบเห็นมาด้วยตัวของท่านเอง

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725