นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ผู้ตั้งคณะฟรังซิสกัน

posted by: Administrator
ฮิต: 13752

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ผู้ตั้งคณะฟรังซิสกัน ( ค.ศ. 1182 - 1226)นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
ผู้ตั้งคณะฟรังซิสกัน
( ค.ศ. 1182 - 1226)
ฉลอง 4 ตุลาคม

        ฟรังซิส เกิดที่เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี เป็นบุตรชายของพ่อค้าที่รํ่ารวย ขณะยังหนุ่มเป็นคนชอบสนุกสนาน ไม่จริงจังกับชีวิต ครั้งหนึ่ง ท่านป่วยหนักและได้ยินพระเยซุเจ้าตรัสเรียกท่านให้สละความสุขฝ่ายโลกและติดตามพระองค์ ท่านจึงกลับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่โดยยึดพระวรสารที่ว่า " สิ่งที่ท่านได้ปฎิบัติต่อพี่น้อง แม้ที่ตํ่าต้อยของเรา นั่นแหละเท่ากับได้ปฎิบัติต่อเรา " (มธ. 25 : 40) ท่านได้พยายามเจริญชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า โดยละความเห็นแก่ตัว และมอบตนเองแด่พระเป็นเจ้า เจริญชีวิตยากจน เรียบง่าย ช่วยเหลือคนจน จากนั้นท่านได้สละสมบัติอันเป็นมรดกทั้งหมด ต้องเที่ยวขอทานและทำงานรับใช้คนโรคเรื้อน

     ต่อมามีผู้เลื่อมใสศรัทธา ทั้งชายและหญิงได้มาขอเจริญชีวิตกับท่าน ท่านได้แนะนำสมาชิกเหล่านี้ให้ยึดถือตามอุดมคติแห่งพระวรสาร ให้เป็นคนสุภาพถ่อมตน อ่อนหวาน ร่าเริง จริงใจ เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า กับธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ทุกคน ท่านเน้นให้สมาชิกต้องทำงานเลี้ยงชีพด้วยนํ้าพักนํ้าแรงของตน และนำทรัพย์สินทั้งวัตถุและจิตใจมารวมเป็นกองกลางเพื่อแบ่งปันกัน สมาชิกเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นคณะนักพรต " ฟรังซิสกัน " และคณะนักพรตหญิง" คลาริส " และคณะฆราวาสฟรังซิสกัน

     สัญญลักษณ์แห่งความรักของฟรังซิสกันต่อพระเยซูเจ้าคือ บังเกิดรอยแผลแห่งพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าบนร่างกายของท่าน ที่มือ ที่เท้า และที่สีข้าง ตลอดชีวิตของท่าน ท่านสวดภาวนาเมื่อใกล้จะสิ้นใจว่า." พระเจ้าข้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงโปรดให้ลูกมีส่วนในพระมหาทรมานของพระองค์"

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725