นักบุญยอห์น บอสโก

posted by: Administrator
ฮิต: 16075

นักบุญยอห์น บอสโกนักบุญยอห์น บอสโก
ผู้ตั้งคณะซาเลเซียน
ค.ศ. 1815-1888
ฉลอง 31 มกราคม

               ยอห์นบอสโกเกิดที่ตำบลเบกกีในภาคเหนือของอิตาลีครอบครัวของท่านยากจนมารดาของท่านเป็นคนเคร่งครัดในการปฎิบัติศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเอาใจใส่อบรมลูกๆยอห์นได้รับสิ่งเหล่านี้จากมารดา เมื่อยังเป็นเด็กได้เรียนรู้การเล่นกลวิธีต่างๆและใช้การแสดงกลของตนเรียกความสนใจจากเด็กๆให้มาชมและถือโอกาสนั้นนำคำเทศน์ที่ตนได้ฟังในโบสถ์มาเล่าให้เด็กๆฟังท่านเคยรับจ้างทำงานในอาชีพต่างๆขายแรงงานเป็นค่าเล่าเรียนในโรงเรียนและสามเณราลัยจนได้เป็นพระสงฆ์ท่านอุทิศชีวิตทั้งหมดของตนเองแด่พระเป็นเจ้าในด้านเมตตาปราณีและช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้าเด็กยากจนโดยให้การอบรมศึกษาทางศาสนาและวิชาชีพอย่างครบถ้วนคุณพ่อยอห์นบอสโกเชื่อมั่นว่า"การสวดภาวนาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการช่วยเด็กให้เป็นคนดี"และทัศนคติของท่านมีอยูว่า"ป้องกันไว้ดีกว่าแก้"

    นักบุญยอห์นบอสโกเป็นผู้ตั้งคณะซาเลเซียนเพื่อทำงานช่วยเหลือเยาวชนจนมีผู้เรียกท่านว่า"บิดาแห่งเยาวชน"และท่านได้ร่วมมือกับนักบุญมาเรียมัชซาโสตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725