สถิติการเยี่ยมชม

007820668
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
605
3422
16446
108776
157116
7820668
Your IP: 3.83.32.171
2020-01-30 05:06

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  ค.ศ. 2010 วิทยาลัยแสงธรรมจัดงานวิชาการ   สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  จึงเสนอการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน คือ  การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Saengtham Bible Contest” โดยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อ

1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านพระวาจาของพระเจ้า
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3. สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองต่อคนรอบข้าง  เขตวัดและสังคม  โดยรวม
4. สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และหน่วยงานตต่างๆ กับสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
5. ส่งเสริมให้โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในงานวันวิชาการของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม


ผลการแข่งขันตอบปัญหาพระคัมภีร์

แสงธรรมไบเบิลคอนเทสต์ ครั้งที่ 1  ระดับประถมศึกษา
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
เด็กชายชลสิทธิ์   กิจบำรุง และ เด็กชายฤทัต   วรรณรัตน์
 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
เด็กหญิงณัฎฐณิชา   รำพรรณ์ และ เด็กหญิงอิสยาห์พร    การบรรจง 
จากโรงเรียนธีรศาสตร์    สังฆมณฑลราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เด็กหญิงศศิวิมล    เพิ่มสุขจารุทรัพย์  และเด็กหญิงภูริตา    งามดวงใจ
 จากโรงเรียนเซนต์แมรี่     อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลชมเชยอันดับ 1   ได้แก่
เด็กชายเดชารัฐ  ตั้งกองเกียรติ   และเด็กหญิงสุจารี    หุ่นทรง
จากโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลชมเชยอันดับ 2  คะแนนเท่ากัน 2 ทีม   ได้แก่
 เด็กชายณัชพล   สูยะโพธ  และเด็กชายชยณัฐ   สุขเสวก
จากโรงเรียน  อัสสัมชัญ แผนกประถม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 เด็กชายจิรเมธ    ไชยสุโพธิ   และเด็กชายณภัทร    เอี่ยมศรี
จากโรงเรียน  อัสสัมชัญ แผนกประถม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ผลการแข่งขันตอบปัญหาพระคัมภีร์
แสงธรรมไบเบิลคอนเทสต์ ครั้งที่ 1  ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
 เด็กชายปรินทร  ทรายทอง และ เด็กชายคุณภัทร   ธิราศักดิ์
จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์(ชาย)     อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
เด็กหญิงกนกพร   ศรีอุทัย และเด็กหญิงชมพูนุท ชมพูนุท ณ อยุธยา
 จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์    อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เด็กหญิงวรนิษฐา  ลิขิตธรรม และนายธฤษณุ    มลคลสิริ
จากโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา        สังฆมณฑลจันทบุรี

รางวัลชมเชย   ได้แก่
เด็กชายชิษณุพงศ์  ตั้งเมธากุล และเด็กชายธนัตถ์  ธีรานุวัฒน์
จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์(ชาย)     อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย   ได้แก่
 เด็กชายภานุวัฒน์  เล็กสง่า และกรณัฐ  ผิวเกลี้ยง
จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์(ชาย)     อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ชมภาพบรรยากาศ
ดู/ดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมด

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ