ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย การสอนคำสอนเด็กอายุ 8- 9-10 ปี
โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย
การสอนคำสอนเด็กอายุ 8- 9-10 ปี

เราเชื่ออะไร ?
เราเชื่อในพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- ความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่
- ของขวัญที่พิเศษสุดที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ก็คือการมีน้ำใจอิสระ ซึ่งหมายความว่าเราสามารถเลือกที่จะกระทำสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดก็ได้
- พระเจ้าทรงตอบสนองบาปแรกของมนุษย์ด้วยความเมตตาและการให้อภัย
- พันธสัญญาคือ ข้อตกลงพิเศษ ที่พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญารักกับโนอาห์ อับราฮัม โมเสส และคนอื่น ๆ
- คำสอนเรื่อง “ความสุขแท้จริง” บอกเราว่าพระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิตอย่างไร พระเยซูเจ้าทรงสอนเราเรื่องความสุขแท้และแสดงให้เราเห็นจริงด้วยการปฏิบัติ
- พระเยซูเจ้าทรงส่งพระจิตลงมาเพื่อช่วยเรา แนะนำเรา และดลใจเรา

เราเป็นใคร ?
เราอยู่ในพระศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- พระศาสนจักรคาทอลิกคือชุมชนของประชากรของพระเจ้า คริสตชนคาทอลิกประกาศความเชื่อของตนอย่างชัดเจนและมีความรับผิดชอบที่แตกต่างจากคริสตชนกลุ่มอื่น
- พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ของพระอาณาจักรของพระเจ้า
- คาทอลิกมีความรับผิดชอบที่จะนำแสงสว่างของพระคริสต์ไปให้ทุกคนและรับใช้ช่วยเหลือโลก
- งานของพระศาสนจักรคือ การแสดงความรัก สันติสุข และความยุติธรรมในโลก
- พระนางมารีย์เป็นรูปแบบพิเศษของความศักดิ์สิทธิ์
- ปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรเป็นการเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นพระผู้ไถ่กู้โลก และเป็นการให้เกียรติพระนางมารีย์และบรรดานักบุญ

เราต้องทำอะไร ?
เราตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- เป็นผู้รับใช้ที่ดีหมายความว่าเราเคารพชีวิตทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย
- เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมจากครอบครัวของเราและจากพระศาสนจักร
- พระบัญญัติ 10 ประการ กฎทอง ความสุขที่แท้จริง และคำสอนของพระศาสนจักรช่วยเราในการสร้างมโนธรรมและการใช้มโนธรรม
- บาปส่วนตัวและบาปของสังคมทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอ่อนแอหรือทำลายความสัมพันธ์นั้นลง บาปที่สำคัญมากๆ เรียกว่า “บาปหนัก” บาปที่สำคัญน้องลงเรียกว่า “บาปเบา”
- พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจการให้อภัยบาปแก่พระศาสนจักร คาทอลิกเฉลิมฉลองการให้อภัยบาปของพระเจ้าในวิธีพิเศษที่เรียกว่า “ศีลอภัยบาป”
- พระศาสนจักรมีกฎหมายที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและพระศาสนจักรเข้มแข็งขึ้น กฎหมายนี้เรียกวว่า “พระบัญญัติของพระศาสนจักร”
- วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์บังคับ หมายความว่าคาทอลิกจะต้องปฎิบัติตามกฎในการไปร่วมมิสซาและหยุด
ทำงานที่ไม่จำเป็น
- กิจเมตตาฝ่ายจิตและกิจเมตตาฝ่ายกายเป็นแนวทางที่เราสามารถแสดงความรักต่อผู้อื่น โดยเฉพาะบุคคลที่มีความต้องการ
- คุณธรรมเป็นนิสัยที่ดีที่ช่วยเราให้ดำเนินชีวิตได้อย่างที่พระเจ้าต้องการ
- เราเรียกความเชื่อ ความหวังและความรัก ว่าเป็นคุณธรรมทางเทววิทยา เราเรียก ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ และความรู้ประมาณ ว่าเป็นคุณธรรมหลักในชีวิต
- เราควรเคารพและเอาใจใส่หน้าที่การงานและสุขภาพพลานามัยฝ่ายร่างกายของเราและเราควรแสดงความเคารพเช่นนี้กับผู้อื่นด้วย
- เราควรดูแลและปกป้องพระพรแห่งชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตาย
- เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องคิดเสมอว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องตามที่พระเจ้าต้องการ
- เราควรเรียนรู้และภาวนา บทแสดงความเชื่อ ความไว้วางใจ และความรัก รวมถึงข้อรำพึงของสายประคำ
- เราควรเรียนรู้ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการและความสุขแท้จริง

 

เนื้อหาและบทเรียน