ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

👩‍🏫โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย🧑‍ 👶การสอนคำสอนเด็กอายุ 6-7-8 ปี

👩‍🏫โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย🧑‍
👶การสอนคำสอนเด็กอายุ 6-7-8 ปี

เราเชื่ออะไร ?
เราเชื่อพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบด้วยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- พระคัมภีร์ประกอบด้วยสองภาคใหญ่ ๆ คือ ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่
- สิ่งสร้างของพระเจ้า(โลก) เต็มไปด้วยเครื่องหมายแห่งความดีและความรักของพระเจ้า
- พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเราให้รู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากเพียงใด
- พระเยซูทรงมีชีวิตและตายเพราะบาปของเราทุกคน
- พระเยซูทรงใช้เรื่องเปรียบเทียบเพื่อบอกเราเกี่ยวกับพระเจ้าและวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีในโลก
- พระเยซูทรงส่งพระจิตลงมาเพื่อช่วยเราให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเพื่อมีพลังในการดำเนินชีวิตได้อย่างที่พระเยซูทรงกระทำ
- เราเรียกพลังในการดำเนินชีวิตได้อย่างที่พระเยซูเจ้าต้องการว่า “พระหรรษทาน”

เราเป็นใคร ?
เราอยู่ในพระศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- พระนางมารีย์ทรงเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า พระนางยังได้รับชื่อว่าเป็นมารดาของพระศาสนจักร และทรงเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่านักบุญใดอีกด้วย
- พระศาสนจักรเป็นครอบครัวของประชากรของพระเจ้า เป็นร่างกายของพระคริสตเจ้าบนโลกนี้
- พระศาสนจักรระลึกถึงและเฉลิมฉลองชีวิต ความตาย และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าในรอบปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรและในทุก ๆ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
- วันสับบาโตเป็นวันพิเศษเพื่อการนมัสการพระเจ้า เราคาทอลิกเฉลิมฉลองวันสับบาโตโดยการไปร่วมมิสซาในค่ำวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
- พระศาสนจักรให้เกียรติพระนางมารีย์และบรรดานักบุญตลอดปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร

เราต้องทำอะไร ?
เราต้องตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- เป็นผู้รับใช้ที่ดี หมายความว่าใช้ความสามารถและพระพรต่าง ๆ เพื่อรับใช้พระเจ้าและช่วยเหลือผู้อื่น
- เราเรียนรู้เกี่ยวกับความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการให้อภัยจากครอบครัวของเรา
- บาปได้แก่คำพูด ความคิด และการกระทำที่ไม่ดี ที่กระทำด้วยความรู้ตัวและเต็มใจของเรา บาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันทำร้ายผู้อื่น หรือทำร้ายตัวเราเอง หรือเพราะว่าบาปทำร้ายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและกับผู้อื่น
- มโนธรรมเป็นเสียงภายในที่ช่วยเราให้รู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิด
- พระบัญญัติ 10 ประการเป็นกฎหมายของพระเจ้า ที่บอกเราว่าเราจะต้องรักพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์ และรักตนเองอย่างไร
- พระเจ้าทรงให้อภัยบาปของเราโดยทางศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิท
- มิสซายังเรียกว่าพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งหมายถึง การมาขอบพระคุณพระเจ้า
- มิสซาแบ่งออกเป็นสองภาคใหญ่ คือ ภาควจนพิธีกรรมและภาคศีลมหาสนิท
- คาทอลิกเชื่อว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในแผ่นปังและเหล้าองุ่นที่ได้รับการเสก (อวยพร) จากพระสงฆ์ในพิธีมิสซา เราพูดได้ว่าแผ่นปังและเหล้าองุ่นได้กลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซู
- เราเรียกพระกายและพระโลหิตของพระเยซูว่า “ศีลมหาสนิท”
- มีระเบียบการเฉพาะสำหรับการเข้ารับศีลมหาสนิท
- ความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจำเป็นต้องมีการรับฟัง การแบ่งปัน การยกโทษให้กันและกัน และต้องมีความไว้วางใจแก่กันและกัน
- การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยและความปลอดภัยช่วยเราให้มีสุขภาพกายและสุขภายใจที่ดี
- เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องระลึกถึงการให้อภัยของพระเจ้าและความต้องการความรัก การให้อภัยและพระหรรษทานจากพระเจ้า
- เราสามารถภาวนาโดยใช้คำพูดของเราเอง (จากใจ) หรือการภาวนาในบทภาวนาที่เราได้เรียนมาจากครอบครัว และบทแสดงความทุกข์
- เราควรเรียนรู้พระบัญญัติ 10 ประการและกฎระเบียบสำหรับการรับศีลมหาสนิท

เนื้อหาและบทเรียน