ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

งานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ กรุงโรม
27 ตุลาคม 2013

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์