ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์