ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมผู้นำยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรีอบรมผู้นำยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี
           หน่วยงานยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรีร่วมกับศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  จัดการอบรมผู้นำยุวธรรมทูต  เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2011 ณ บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ในหัวข้อ "เพื่อนช่วยเพื่อน  ชวนเพื่อนไปวัดทุกวันอาทิตย์" โดยมีจุดประสงค์ให้เยาวชนผู้นำในเขตวัดและโรงเรียนของสังฆมณฑล  ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในพิธีกรรม  อย่างถูกต้องและมีความหมาย  และสามารถนำบรรดาเพื่อน ๆ เด็ก ๆ ด้วยกันให้เข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มยุวธรรมทูตและชวนกันไปวัดทุก ๆ วันอาทิตย์

             กิจกรรมเริ่มด้วยรู้จักประวัติ จิตตารมณ์ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต  และประสบการณ์ชีวิตที่ลำบาก ขาดแคลน ของเด็ก ๆ ในทวีปต่าง ๆ ผ่านทางวีดีโอ โดยคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร  ได้ให้ความหมายของการประกาศข่าวดี  นำให้เด็ก ๆ ได้มองถึงความต้องการของผู้อื่น  และให้แต่ละคนได้เป็นข่าวดีสำหรับบุคคลที่อยู่รอบข้าง

            ในช่วงบ่าย  คุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของพิธีกรรม  เป็นต้น พิธีบูชาขอบพระคุณ  และแบ่งการฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในพิธีกรรมเป็น 3 ฐาน คือ 1.ฝึกการจัดเตรียมพระแท่น และช่วยมิสซา  2.ฝึกการจัดเตรียมบทเพลง นำขับร้องและพิธีกร  3.ฝึกการเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ภาวนาเพื่อมวลชน

           ในวันที่สอง  ช่วงเช้า  ได้ให้แต่ละกลุ่มวัด/โรงเรียน  เข้ากลุ่มฝึกการแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน โดยมีคุณครูประจำกลุ่มเป็นผู้นำการแบ่งปัน  และการระดมความคิดในการจัดทำโครงการที่วัดและโรงเรียนและเสนอวิธีการชวนเพื่อน ๆ มาวัดทุกวันอาทิตย์

          ปิดการอบรมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนันสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก(PMS) ประเทศไทย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์