Q : อยากทราบเรื่องการบริหารจัดการเรื่องงานคำสอน(นักศึกษาแสงธรรม)

A : ถ้าสนใจเรื่องนี้ควรอ่านในภาคที่ 5 ของคู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน(GDC)ซึ่งได้พูดถึงผู้รับผิดชอบและการจัดการเรื่องของงานคำสอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บทด้วยกัน พ่อขอสรุปภาพรวมของแต่ละบทเพื่อให้นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดจากหนังสือคู่มือฯต่อไปได้ง่ายขึ้นดังนี้

                บทที่ 1 พูดถึงกระบวนการการทำงานด้านคำสอนซึ่งผู้รับผิดชอบที่สำคัญที่สุดได้แก่พระศาสนจักรท้องถิ่นหรือสังฆมณฑลต่างๆซึ่งจะต้องจัดให้มีการดำเนินงานด้านคำสอนอย่างจริงจังโดยจัดโครงสร้างที่ดี ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่างานคำสอนจะเป็นการรับผิดชอบร่วมกัน แต่ก็เป็นการรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร นักบวช และสัตบุรุษฆราวาส คู่มือได้แจกแจงบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆอย่างชัดเจน

                บทที่ 2 พูดถึงการฝึกอบรมครูคำสอนซึ่งเป็นหัวใจของที่จะทำให้งานคำสอนบรรลุผล เราจะต้องให้การฝึกอบรมครูคำสอนอย่างไร มีรูปแบบของการฝึกและการทำงานอย่างไร ควรเรียนรู้อะไรบ้าง ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

                บทที่ 3 พูดถึงหลักการเลือกและการใช้สถานที่และโอกาสต่างๆในการทำงานสอนคำสอน เช่น บ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน กลุ่มคริสตชน กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ

                บทที่ 4 พูดถึงการบริหารจัดการเรื่องของงานคำสอน เช่น การจัดตั้งศูนย์คำสอนและหน้าที่ของศูนย์ฯ การประสานงานในระดับต่างๆ เพื่อให้งานคำสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

              ในแต่ละบทล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานคำสอน ถ้านักศึกษาสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษก็ให้ศึกษาเรื่องนั้นอย่างละเอียดต่อไป แต่อย่าลืมทำความเข้าใจภาพรวมให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยๆเจาะลึกลงไป

                                                            ขอพระเจ้าประทานพระพรทุกๆคน

                                                                          พ่อวัชศิลป์