ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

หน้าที่ของพลเมืองที่มีรัฐคืออะไร ?

📍 หน้าที่ของพลเมืองที่มีรัฐคืออะไร ?

#YOUCAT 376 บอกเราว่า…
พลเมืองทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้การสนับสนุนเพื่อความดีส่วนรวมในความจริงความยุติธรรม อิสรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(CCC 2238 -2246)

💟 คริสตชนควรรักบ้านเกิดเมืองนอนของตน ปกป้องบ้านเมืองในเวลาที่จำเป็นด้วยวิธีการต่าง ๆ และยินดีให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ

💟เขามีหน้าที่ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และไม่หลบเลี่ยงหน้าที่การจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มืองแต่ละคนในรัฐเป็นบุคคลอิสระ มีสิทธิขั้นพื้นฐาน จะมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐและองค์กรต่าง ๆของรัฐอย่างสร้างสรรค์ รัฐมีไว้เพื่อประชาชน มิใช่ประชาชนมีไวัเพื่อรัฐ

💟ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลาย ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์ (มธ 20:27- 28)

เนื้อหาและบทเรียน