ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กระแสเรียกฆราวาสคืออะไร ?
กระแสเรียกฆราวาสคืออะไร ?

YOUCAT 139 บอกเราว่า ฆราวาสถูกส่งไป เพื่อให้มีส่วนร่วมในสังคม เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าจะได้เติบโตท่ามกลางมนุษย์ (CCC 987-913, 940-943)

💛 ฆราวาสมิใช่คริสตชนชั้นสอง เนื่องจากเขามีส่วนร่วมในหน้าที่ศาสนบริกรสงฆ์ของพระคริสตเจ้า (สังฆภาพสากล)

💛 ฆราวาสใส่ใจให้ผู้คนบนหนทางชีวิตของพวกเขา(ในโรงเรียน ในครอบครัว และในหน้าที่การงาน) ได้มารู้จักพระวรสารและเรียนรู้ที่จะรักพระคริสตเจ้า

💛 ความเชื่อของฆราวาสมีอิทธิพลต่อสังคม ธุรกิจ และการเมือง พวกเขาสนับสนุนส่งเสริมชีวิตของพระศาสนจักร เช่น การเป็นผู้อ่าน การเป็นศาสนบริกรพิเศษ อาสาสมัครเป็นผู้นำกลุ่ม รับใช้ เป็นคณธกรรมการหน่วยงาน เป็นกรรมการและคณะที่ปรึกษาของวัด (เช่น สภาอภิบาล หรือ คณะกรรมการหน่วยงาน)

💛 โดยเฉพาะสำหรับบรรดาเยาวชน ควรคิดพิจารณาอย่างจริงจังถึงบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเขารับผิดชอบในพระศาสนจักร

🎀 ฆราวาส (Laity) (ภาษากรีก laos ประชาชน) คือ สถานะชีวิตทั่วไปในพระศาสนจักรผู้ได้รับศีลล้างบาป เป็นประชากรของพระเจ้า เป็นคริสตชนที่ไม่ได้รับการบวช
✝️ พระสงฆ์ (Clergy) (ภาษากรีก kelroi ส่วนแบ่ง หรือ มรดก) สถานะของบุรุษที่ได้รับการบวชในพระศาสนจักร

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์