ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  28 ธันวาคม 2565

? รายการคำสอนสู่ชีวิต
? วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2022
⏰เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน ชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว​ (AL 313-325) ?‍❤️‍?
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)
? ชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว ?
? 1."ชีวิตจิต" คืออะไร มีการแสดงออกอย่างไร ❓(AL 315)
- การประทับอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในครอบครัวอย่างแท้จริงและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร ❓
- เราเคยมีประสบการณ์ถึงการมีอยู่ของพระองค์ในครอบครัวของเราไหม ❓
? 2."ชีวิตจิต" มีความสำคัญอย่างไรกับ "ชีวิตครอบครัว" ❓ (AL 317)
- พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัว พระองค์จะทรงรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไร ❓
- ธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขนช่วยคู่สมรสได้อย่างไร ❓ ) "
? 3.เราจะเสริมสร้างชีวิตจิตในครอบครัวได้อย่างไร ?❓
- การภาวนาร่วมกัน และศีลมหาสนิท มีผลต่อในครอบครัวอย่างไร ❓
? 4.ชีวิตจิตแห่งความรักที่เป็น "อิสระและเฉพาะเจาะจง" หมายถึงอะไร ❓ (AL 319-320)
? 5.พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่า "ครอบครัวจึงเป็นเหมือน โรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด" หมายความว่าอะไร ❓ (AL 321)
? 6.ชีวิตจิตแห่งการใส่ใจ ปลอบโยน และสร้างแรงจูงใจหมายความว่าอะไร ❓
? 7.ไม่มีครอบครัวใดตกลงมาจากสวรรค์ด้วยรูปแบบที่สมบูรณ์ ครอบครัวจำเป็นต้องเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ (AL 325)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน