ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  04 มิถุนายน 2565

EP.04 ความสุข เมื่อเราช่วยกันทำงาน
คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวและผู้เตรียมจะแต่งงาน
จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
Amoris Laetitia "ความปีติยินดีแห่งความรัก"
สรุปโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

- งานจากน้ำพักน้ำแรงของเราเป็นงานที่มีคุณค่า
- สนับสนุนการงานของกันและกัน
- คุณค่าของงานบริการและงานรับใช้กันและกัน
- แบ่งงาน แบ่งหน้าที่ ช่วยกันทำงาน เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้
- "เหนื่อยไหม? มีอะไรให้ช่วยไหม?"

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์