ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  04 มิถุนายน 2565

EP.03 ความทุกข์ บทพิสูจน์ของความรัก
คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวและผู้เตรียมจะแต่งงาน
จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
Amoris Laetitia "ความปีติยินดีแห่งความรัก"
สรุปโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

- ความทุกข์ ความเป็นจริงของชีวิต
- คำสัญญาว่า "จะอยู่ด้วยกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์"
- จับมือและเดินไปด้วยกันเมื่อต้องพบกับความทุกข์
- ภาวนาขอพรจากพระเจ้าให้เราสามารถเอาชนะความทุกข์ยากลำบากได้
- พระคัมภีร์เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิต
- เมื่อผ่านอุปสรรคปัญหาจะยิ่งทำให้เรารักกันมากขึ้น

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน