ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  04 มิถุนายน 2565

EP.02 การแต่งงานเป็นพระพรจากพระเจ้า
คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวและผู้เตรียมจะแต่งงาน
จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
Amoris Laetitia "ความปีติยินดีแห่งความรัก"
สรุปโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

- พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชาย-หญิง เพื่ออยู่คู่กัน
- การแต่งงานเป็นการทำตามพระประสงค์และเป็นพระพรจากพระเจ้า
- แต่งงานแล้วต้องอยู่ด้วยกัน เป็นคู่อุปถัมภ์กันและกัน
- พระเจ้ามอบหมายการสร้างสรรค์มนุษยชาติให้กับคู่แต่งงาน
- บุตรเป็นของขวัญจากพระเจ้า
- หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์