ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  04 มิถุนายน 2565

EP.01 เตรียมตัวให้ดีก่อนจะแต่งงาน
คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวและผู้เตรียมจะแต่งงาน
จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
Amoris Laetitia "ความปีติยินดีแห่งความรัก"
สรุปโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

- ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัวส่งผลต่ออนาคตของสังคมและพระศาสนจักร
- การแต่งงานต้องเตรียมตัวให้ดี
- ชีวิตแต่งงานเหมือนกับการสร้างบ้าน
- พื้นฐานความรักที่เข้มแข็งมั่นคงมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
- ให้พระเจ้านำทางชีวิตครอบครัวของเรา

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์