ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  13 กันยายน 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 24 ผู้รอดจากน้ำ ได้ช่วยผู้คนให้รอดจากน้ำ (อพย. 12:27)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.24 ผู้รอดจากน้ำ ได้ช่วยผู้คนให้รอดจากน้ำ (อพย 12:27)
ครั้งหนึ่ง โมเสสได้รอดจากการถูกฉุดขึ้นมาจากน้ำ วันหนึ่ง เขาได้ฆ่าชาวอียิปต์ที่กำลังทุบตีชาวฮีบรู เพื่อนร่วมชาติ เกิดความกลัวได้หลบหนีและมีครอบครัวกับคนต่างแดน ขณะที่ชาวอิสราเอลมีความทุกข์ทรมาน เพราะเป็นทาสและร้องคร่ำครวญถึงพระยาห์เวห์ พระองค์ยังคงระลึกถึงพันธสัญญากับอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ เพื่อนานาชาติจะได้รับพระพร ที่พุ่มไม้ลุกเป็นไฟ แต่ไม่มอดไหม้ พระยาห์เวห์ทรงเรียก มอบภารกิจและเปิดเผยพระนาม ผู้เป็น เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้ ในที่สุด โดยเครื่องหมายอัศจรรย์ทั้งสิบประการ โดยเฉพาะด้วยเลือดลูกแกะไร้มลทินที่ทาประตูบ้าน บุตรชายหัวปีชาวอิสราเอลได้รอดพ้นจากความตาย โมเสสผู้เคยรอดจากน้ำ ได้นำชาวอิสราเอลข้ามน้ำข้ามทะเล และรอดพ้นการเป็นทาส ให้พระยาห์เวห์นำเราเสมอในทุกสถานการณ์ชีวิต เพื่อมุ่งสู่ชีวิตนิรันดรที่แท้จริง

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน