บทเรียนที่ 2  เดือนเดือนกันยายน 1997

หัวข้อเรื่อง    พระเยซูคริสต์เป็นอะไร? หรือเป็นใครสำหรับฉัน?

จุดมุ่งหมาย  เพื่อให้ผู้เรียนเสริมสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ และพัฒนาความสัมพันธ์นั้นให้เข้มข้นขึ้น โดยปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์ที่ตนประทับใจ

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
 ลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่น่าประทับใจ
 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม แจกพระวรสารให้แต่ละกลุ่มเพื่อศึกษาร่วมกัน
 ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะของพระเยซูคริสต์กลุ่มละ 1 ลักษณะหรือจะให้จับฉลากก็ได้

ตัวอย่างลักษณะของพระเยซูคริสต์
1. พระองค์ทรงเป็น “เพื่อน”  มธ 9:9-13 หรือ ยน 11:38-44
2. พระองค์ทรงเป็น “พี่ชาย”  ยน 19:25-27
3. พระองค์ทรงเป็น “ชุมพาบาล”   ลก 15:1-7
4. พระองค์ทรงเป็น “พ่อ”   ลก 15:11-32
5. พระองค์ทรงเป็น “พระเจ้า”  ลก 8:22-25
6. พระองค์ทรงเป็น “อาจารย์”  ยน 20:11-18

เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มแสดงใบ้พระวรสารตอนนั้นๆ ที่ส่อแสดงลักษณะของพระเยซูคริสต์ออกมา ให้กลุ่มอื่นๆ ทายว่าเป็นลักษณะอะไร

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
ครูเฉลยลักษณะที่ถูกต้องของแต่ละกลุ่ม เสร็จแล้วถามผู้เรียนว่า
- โดยส่วนตัวแล้วชอบลักษณะไหนของพระเยซูคริสต์มากที่สุด? ทำไม?
- ถ้านักเรียนมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนพระเยซูคริสต์ จะใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง?

สรุป พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า จึงทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในลักษณะต่างๆ ได้ไม่มีสิ้นสุด เรามีพรสวรรค์ในลักษณะใดก็ให้เลือกปฏิบัติในลักษณะนั้น

ขั้นที่ 3 คำสอน
1. เมื่อเรารับศีลล้างบาป เราก็มีชีวิตใหม่โดยร่วมกับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นศีรษะเราจึงได้ชื่อว่า เป็น “พระคริสต์อีกองค์หนึ่ง” โดยเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ของพระองค์ อวัยวะที่มีชีวิตจะต้องเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องแคระแกนใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ หรือตายไปในที่สุด

ถ้าเราเป็นอวัยะในส่วนที่เป็น “เพื่อน” ของพระเยซูคริสต์ เราก็พัฒนาความเป็นเพื่อนของเรา โดยยึดพระองค์เป็นแบบอย่าง ศึกษาในพระวรสารดูว่า พระองค์ทรงกระทำตนเป็นเพื่อนกับคนอื่นๆ อย่างไร กับประชาชนโดยทั่วไป กับคนตกทุกข์ได้ยาก กับคนเจ็บคนป่วย กับคนที่สังคมรังเกียจ กับเด็กๆ กับคนบาป จากนิทานเปรียบเทียบเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี ฯลฯ แล้วนำไปปฏิบัติตาม

ถ้าเราเป็นอวัยวะในส่วนที่เป็น “พี่ชาย”  ของพระเยซูคริสต์ เราก็พัฒนาความเป็นพี่ชายของเรา โดยยึดพระองค์เป็นแบบอย่าง ศึกษาในพระวรสารดูว่า พระองค์ทรงกระทำตนเป็นพี่ชายของคนอื่นๆ อย่างไร กับพวกสาวก กับยอห์น เป็นต้นกับมาร์ธา มารี และลาซารัส ฯลฯ แล้วนำไปปฏิบัติตาม

ถ้าเราเป็นอวัยวะในส่วนที่เป็น “ชุมพาบาล” ของพระเยซูคริสต์ เราก็พัฒนาความเป็นชุมพาบาลของเรา โดยยึดพระองค์เป็นแบบอย่าง ศึกษาในพระวรสารดูว่าชุมพาบาลที่ดี ดูการติดตามแกะที่หลงฝูงหรือคนบาป ดูการพลีพระชนม์ชีพเพื่อฝูงชุมพาบาลของพระองค์ ฯลฯ แล้วนำไปปฏิบัติตาม

ถ้าเราเป็นอวัยวะในส่วนที่เป็น “พ่อ” ของพระเยซูคริสต์ เราก็พัฒนาความเป็นพ่อของเรา โดยยึดพระองค์เป็นแบบอย่าง ศึกษาในพระวรสารดูว่า พระองค์ทรงกระทำตนเป็นพ่อของคนอื่นๆ อย่างไรจากนิทานเปรียบเทียบเรื่อง ลูกล้างผลาญ คำสั่งสอนของพระองค์เรื่องพระบิดาผู้พระทัยดี  แล้วนำปฏิบัติตาม

2. พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่สนิทกับเราและเราสนิทอยู่กับเขา ผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกไปจากไปจากเราแล้ว ท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยน 15:5) แสดงให้เห็นความจริงที่ว่า เราจะมีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์คือมีชีวิตพระองค์ในตัวเรา เราต้องชิดสนิทกับพระองค์เหมือนแขนงองุ่นติดสนิทกับเถาองุ่น เราเป็นเช่นนั้นได้ก็อาศัยการภาวนา และศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้นศีลมหาสนิทซึ่งเชื่อมสัมพันธ์เรากับพระองค์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

3. พึงสังเกตได้ว่า พระเยซูคริสต์มิได้มาเพื่อพระองค์เอง “เรามิได้มาให้ใครมารับใช้เรา แต่เรามาเพื่อรับใช้คนอื่น” (มธ 20:28) ฉะนั้น เราจะมีลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์แบบเหมือนพระเยซูคริสต์ เราก็ต้องรับใช้ผู้อื่น คือ อยู่เพื่อผู้อื่น เอาลักษณะที่ดีที่เรามีเหมือนพระเยซูคริสต์มาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น นั่นก็คือการแพร่ธรรม ซึ่งเป็นธรรมชาติของคริสตชนตามที่สังคายนาวาติกันที่ 2 ได้กล่าวไว้ (พระสมณกฤษฎีกา เรื่อง “งานธรรมทูตของพระศาสนจักร” ข้อ 2)

จึงจะเห็นได้ว่า คำว่า เพื่อน พี่ชาย ชุมพาบาล พ่อ พระเจ้า อาจารย์ ฯลฯ ล้วนเป็นคำที่มีความหมายเชิงสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ในตัวทั้งนั้น เราจะเป็นคนเดียวโดดๆ ไม่ได้

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. ข้อควรจำ
1. “จงเรียนจากเรา เพราะเรามีใจสุภาพและอ่อนโยน” (มธ11:29)
2. “เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย คือ ให้รักกันและกันเหมือนที่เรารักท่าน” (ยน 13:34)
3. “ผู้ที่เดินตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยน 8:12)
4. ชิดสนิทกับพระเยซูคริสต์ เพื่อเป็นพลังในการประกาศข่าวดีของพระองค์

ข. กิจกรรม
ให้ผู้เรียนเขียน “ลักษณะ” ของพระเยซูคริสต์ที่ตนชอบลงในสมุด
เขียนข้อตั้งใจที่จะนำเอา “ลักษณะ” นั้นไปปฏิบัติ เช่น เป็นเพื่อนอย่างไร เป็นพี่ชายอย่างไร ฯลฯ
แต่งบทภาวนาอ้อนวอนพระเยซูคริสต์ ขอทรงช่วยให้เป็นเหมือนพระองค์ ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์
ร้องเพลง “โอ้ปียูบีลี” (สารคำสอนเดือน สิงหาคม 1997)

ค. การบ้าน
นำข้อตั้งใจไปปฏิบัติอย่างจริงใจ โดยสวดภาวนาที่แต่งเองทุกวัน